Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pokonać niesamodzielność

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Pokonać niesamodzielność
Nr projektu RPPK.08.03.00-18-0002/19

Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna
Działanie 8.3: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Koszt całkowity projektu: 480 891,43 PLN*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 408 757,71 PLN*
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 48 089,14 PLN*
Termin realizacji: 01.08.2019 - 31.07.2021*
*Stan na dzień 11.12.2019r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r. poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej dla co najmniej 470 osób niesamodzielnych z miasta Rzeszowa.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4 . Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Osoby korzystające z wypożyczalni mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu sprzętu oraz bezpłatnej nauki obsługi i wykorzystania sprzętu przeprowadzanej przez fizjoterapeutę.

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja rekrutacyjna, dostępne są na stronie internetowej MOPS pod linkiem http://www.mopsrzeszow.pl/index.php/projekt-pokonac-niesamodzielnosc-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu przewidziane jest:

  • uzupełnienie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy MOPS w Rzeszowie, poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • nauka obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni,
  • transport wypożyczanego sprzętu.
Efekty realizacji projektu:

W rezultacie realizacji projektu:

  • u 329 osób niesamodzielnych, nastąpi wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • u 329 osób niesamodzielnych nastąpi poprawa jakości życia w związku z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu,
  • 470 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami zdrowotnymi.

Podpisanie umowy o dofinansowanie na projekt Pokonać Niesamodzielność