ISPA 2003/ Fundusz Spójności

Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Funduszu Spójności, Herb Gminy Miasto Rzeszów

Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej - ISPA, po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej - Fundusz Spójności

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca I stopnia: Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Wartość zrealizowanego projektu: 31 564 300 €
Wysokość kosztów kwalifikowanych: 26 893 200 €
w tym:
- dofinansowanie z Funduszu Spójności: 14 791 300 €
- wkład własny: 12 101 900 €
Okres realizacji: 2003r. – 2010r.

Opis projektu:

Problem jakości wody do picia był bodźcem dla władz Miasta Rzeszowa do podjęcia decyzji o modernizacji i rozbudowie Zakładu Uzdatniania Wody dla miasta Rzeszowa, zlokalizowanego na osiedlu Zwięczyca. W 1996 roku podjęto decyzję o gruntownej przebudowie procesów technologicznych w celu poprawy parametrów wody wodociągowej podawanej do miasta i dostosowania ich do obowiązujących w tym okresie przepisów krajowych i europejskich. Realizacja I etapu zadania w latach 1997-1999, pn. "Program kompleksowej poprawy jakości wody dla Rzeszowa" umożliwiła podawanie do sieci wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi w tym okresie przepisami. Nowe wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Unii Europejskiej spowodowały podjęcie dalszych działań celem polepszenia parametrów wody w II etapie modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody o nazwie „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. W jego ramach przewidziano budowę nowego wspólnego bloku procesu technologicznego ozonowania pośredniego i filtrów węglowych z odpowiednią infrastrukturą i centralną sterownią, wykonanie dodatkowych obiektów, wprowadzenie dwutlenku chloru do procesów dezynfekcji oraz uporządkowanie gospodarki osadowej. Dokumentacja techniczna zadania została ukończona w 2000 roku. Dnia 16 grudnia 2003 roku Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe Projektu, natomiast w dniu 19 listopada 2004 roku zawarto Porozumienie o Realizacji Projektu „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Uzdatniania Wody Pitnej przed modernizacją - widok z „lotu ptaka”

Zakład Uzdatniania Wody Pitnej przed modernizacją - widok z „lotu ptaka”

W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie modernizacji procesu technologicznego uzdatniania wody i gospodarki osadami powstającymi w wyniku uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorników wyrównawczych wody.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody, składającego się z dwóch ciągów technologicznych ZUW I i ZUW II, została zrealizowana w dwóch kontraktach:

1. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • budowę stacji pośredniego ozonowania z urządzeniami uzupełniającymi,
 • budowę stacji filtrów węglowych z urządzeniami uzupełniającymi,
 • instalację wyposażenia stacji pomp dla wody pofiltrowej,
 • budowę pompowni pośrednich (przepompowni),
 • budowę przewodów wodnych w zakładach uzdatniania wody,
 • instalację urządzeń stacji pomp dla dystrybucji wody do sieci,
 • instalację filtrów pospiesznych w ZUW II,
 • modernizację wspólnej chlorowni.

Wykonawcą wyżej wymienionego zadania było konsorcjum firm: VA TECH WABAG GmbH z siedzibą w Wiedniu i Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka SJ. z siedzibą w Częstochowie. Zakres rzeczowy został zrealizowany w okresie od lutego 2007 roku do listopada 2008 roku.

2. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • budowę stacji pomp popłuczyn i osadu w ZUW I i ZUW II,
 • budowę osadnika,
 • budowę zakładu (hali) odwadniania osadu,
 • wyposażenie hali odwadniania osadu,
 • modernizację odmulników.

Wykonawcą powyższego zadania była firma Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. Zakres rzeczowy został zrealizowany w okresie od października 2006 roku do listopada 2007 roku.

Zadanie dotyczące rozbudowy zbiorników wyrównawczych wody na osiedlu Krakowska – Południe w Rzeszowie zostało włączone do Projektu decyzją Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku zmieniającą Memorandum Finansowe.

3. Rozbudowa Zbiorników Wyrównawczych Wody

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • budowę nowego zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 17 740 m3,
 • budowę komory zasuw,
 • budowę rurociągów technologicznych i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych.

Prace w ramach powyższego zadania rozpoczęto w sierpniu 2008 roku i trwały one rok. Wykonawcą było konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. i Zakład Remontowo Budowlany inż. Janusz Firlej.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja zadania nr 1 „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody” umożliwiła produkcję wody pitnej charakteryzującej się wysoką, stałą jakością, spełniającą przy tym wymogi obowiązujących przepisów polskich i unijnych.

Budynek Nowego Bloku TechnicznegoCentralna dyspozytornia

Budynek Nowego Bloku Technicznego oraz centralna dyspozytornia

Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ramach zadania nr 2 „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami”, zwiększyła się efektywność odwadniania osadów oraz jakość wód popłucznych, co zaowocowało ochroną wód rzek Lubczy i Wisłoka przed przedostaniem się zanieczyszczeń powstających w procesie uzdatniania wody.

Budynek stacji odwadniania osadówStacja odwadniania osadów - wyposażenie – prasa BellmeraStacja odwadniania osadów - wyposażenie - instalacja technologiczna odstojników

Stacja odwadniania osadów oraz wyposażenie – prasa Bellmera i instalacja technologiczna odstojników

Realizacja zadania nr 3 „Rozbudowa Zbiorników Wyrównawczych Wody” umożliwiła zapewnienie odbiorcom ciągłości dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem, również w przypadku awarii głównej magistrali doprowadzającej wodę do części miasta lub skażenia jedynego źródła zaopatrzenia w wodę, jakim jest rzeka Wisłok.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej" dostępne są na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie pod adresem: http://www.mpwik.rzeszow.pl/jrp/