Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Miasto Rzeszów – I

Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Miasto Rzeszów – I

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)
Jednostki Realizujące Projekt:
- Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie,
- Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość całkowita projektu: 49 817 616,97 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu: 29 750 538,00 PLN*
Termin realizacji całego projektu: 9/2020 – 12/2022*

* stan na dzień 11.12.2020r.

Opis projektu:

W ramach projektu realizowane będą nw. zadania:

 1. Zaprojektowanie i rozbudowa ulicy Matysowskiej w Rzeszowie

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ul. Matysowskiej na odcinku od ul. Wichrowej do ul. Pienińskiej (km 0+000 do km 2+352) polegających w szczególności na:

 • przebudowie jezdni drogi – dostosowanie parametrów geometrycznych i technicznych do parametrów odpowiadających funkcji ulicy klasy Z;
 • budowie chodnika po stronie lewej z betonowej kostki brukowej;
 • budowie/przebudowie oświetlenia;
 • przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (rów kryty, rów otwarty, przepusty);
 • przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu;
 • wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu.
 1. Budowa drogi 6 KDD- od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi klasy D, kategorii ruchu KR-2 o długości 220m (w km 0+000 do 0+220) i szerokości jezdni 7 m z dwustronnymi chodnikami szerokości 2,0 m, budowa miejsc postojowych przy jezdni. Zakres inwestycji obejmuje:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie chodników,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kablowych liniii energetycznych
 • przebudowa oświetlenia ulicznego
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 1. Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi łączącej al. Kopisto z ul.  Wierzbową.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę drogi o dł. ok 700m.
 • budowę jezdni o szerokości 7m,
 • budowę chodników o szer. 2m,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości ok. 3.5m,
 • budowę oświetlenia i odwodnienia drogi,
 • przebudowę infrastruktury podziemnej (ciepłociąg, gazociąg, wodociąg)
 • budowę miejsc parkingowych,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Kopisto wraz z sygnalizacją świetlną,
 • budowę skrzyżowania z ul. Wierzbową wraz z budową sygnalizacji świetlnej, chodniki
 • Na skrzyżowaniu z ulicą Kopisto – Podwisłocze  planuje się:
 • budowę pasa wyłączenia  i włączenia z ulicy Kopisto,
 • na wlocie projektowanej drogi do ul. Kopisto - poszerzenie jezdni do 5-ciu pasów ruchu
 • dostosowanie sygnalizacji świetlnej do nowych warunków  geometryczno-ruchowych skrzyżowania

      4. Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

Przedmiotem inwestycji jest realizacja oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzewania i wymiany murawy boiska oraz dodatkowego punktu kasowego na Stadionie Miejskim „STAL” w Rzeszowie.