Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Projekt nr RPPK.06.05.00-18-0001/19

Oś priorytetowa: VI „Spójność przestrzenna i społeczna”
Działanie: 6.5. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl, www.rof.org.pl
Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 17 87 54 105, e-mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn.


Wartość całkowita projektu: 101 081 250,22  zł (Gmina Miasto Rzeszów 27 381 619,52 zł)
Kwota dofinansowania z UE: 62 769 599,65 zł (Gmina Miasto Rzeszów 19 590 956,54 zł)
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 930 400,26 zł (Gmina Miasto Rzeszów)
* zgodnie z umową o dofinansowanie

Termin realizacji: 28.05.2014 – 30.06.2021 r.
* zgodnie z umową o dofinansowanie

Cele projektu:
Głównym celem projektu ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych Gminach wchodzących w skład ROF.
Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
• zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
• odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania  i sąsiadami,
• wyrównywanie szans społecznych (w tym edukacyjnych za sprawą zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz wyrównawczych),
• zapobieganie patologiom społecznym poprzez realizację różnych form działania (projekty profilaktyczne),
• zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć i nauki dla dzieci i młodzieży
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców w wyniku uczestnictwa w zajęciach aktywizujących, a także w związku z korzystaniem z unowocześnionych placówek,
• pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców ROF-u,
• poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji,
• zwiększenie stopnia zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności.

Zakres rzeczowy projektu:
1. Gmina Boguchwała: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” projekt: „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”;
2. Gmina Czarna: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”;
3. Gmina Czudec: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju”;
4. Gmina Głogów Małopolski: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski”;
5. Gmina Krasne: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno- gospodarczego rozwoju”;
6. Gmina Lubenia: „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”;
7. Gmina Łańcut: „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut”
8. Miasto Łańcut:„Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”; „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie”; „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”; „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”;
9. Gmina Świlcza: „Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”;
10. Gmina Tyczyn: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”.

W Gminie Miasto Rzeszów projekt obejmuje:
•    Rewitalizację  podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa
•    Rewitalizację podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia (tj. Osiedli Śródmieście i Grota Roweckiego)
•    Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
•    Poprawę infrastruktury drogowej na terenie os. Andersa
•    Rewitalizację oświetlenia na os. Andersa

Efekty realizacji projektu:
•  Zrewitalizowany obszar o powierzchni 292,20 ha
•  23 obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych 
•  Przebudowane drogi gminne o długości 3,32 km
•  Wspartych 20 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
•  Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich wyniesie  567 634,19 m2
•  Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem 5 szt.


W Gminie Miasto Rzeszów planowane są następujące efekty: zmodernizowanie 23 podwórek stanowiących 6 przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa  oraz 10 podwórek na os. Śródmieście i 12 na os. Grota  Roweckiego. Zakup wyposażenia w celu utworzenia ośrodka wsparcia dziennego na os. Śródmieście a także poprawiona infrastruktura drogowa  na 5  ulicach  i modernizowane  oświetlenie  uliczne  na 6 ulicach  os.  Andersa.
 Zrewitalizowany zostanie obszar  o powierzchni 11,34 ha. Rekultywowana przestrzeń na obszarze miejskim wyniesie  98 042,19 m2.