Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”
Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0001/18

Oś priorytetowa: III „Czysta energia”
Działanie: 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl, www.rof.org.pl
Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 17 87 54 105, e- mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Czudec, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko

Wartość całkowita projektu: 2 663 883,83 zł (Gmina Miasto Rzeszów 668 381,50 zł)*
Kwota dofinansowania z UE: 1 754 300,36 zł (Gmina Miasto Rzeszów 443 490,91 zł)*
*Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie

Termin realizacji: 07.10.2018 – 31.12.2020 r.*
*zgodnie z umową o dofinansowanie

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:

  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (w powiecie łańcuckim, rzeszowskim i strzyżowskim) jak i w całym województwie podkarpackim;
  • poprawa efektywności energetycznej budynków w Regionalnym Obszarze Funkcjonalnym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających;
  • obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej;
  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 15 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na obszarze 6 gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez m.in. placówki oświatowe, instytucje kultury czy stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gmin biorących udział w projekcie.

W Gminie Miasto Rzeszów projektem objętych zostało 5 obiektów (dwie szkoły, dwa przedszkola i jeden żłobek).

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu będzie montaż 15 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna moc zainstalowana wyniesie 397,58 kW, w tym moc instalacji na terenie Rzeszowa to 106,92 kW.

Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 397,51 MWh/rok (w tym w Rzeszowie – 101,67 MWh/rok), a rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 310,45 tony ekwiwalentu CO2/rok (w tym w Rzeszowie o 79,4 tony ekwiwalentu CO2/rok).