Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-09-12

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Formularze dostępne w Biurze Ochrony Konsumentów oraz bezpośrednio: formularz o poradę link
Załączniki:
Umowy, paragony, faktury VAT, korespondencja reklamacyjna.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Złożenie wniosku drogą elektroniczną na adres konsument@erzeszow.pl
3. Opłaty
Wszystkie wnioski i zapytania kierowane do Biura Ochrony Konsumentów nie podlegają opłatom.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wypełniony formularz wniosku o udzielenie porady wraz z załącznikami winien być złożony w Biurze Ochrony Konsumentów. Gdy porada jest udzielana telefonicznie nie ma konieczności składania jakichkolwiek dokumentów, jednak w tej formie porady mają charakter ogólny.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Udzielenie porady osobistej odbywa się bezpośrednio podczas wizyty konsumenta. Jeżeli dokumentacja reklamacyjna jest niepełna, w ramach wizyty Biuro sporządza stosowne pisma w imieniu konsumentów.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania elektroniczne i pisemne odbywa się w terminie do 14 dni. Jeśli podniesiona problematyka wymaga analizy szerszego materiału (regulaminów świadczenia usług, ogólnych warunków umów itp.) odpowiedź jest udzielana w terminie miesięcznym.
6. Tryb odwoławczy
Nie ma trybu odwoławczego od udzielonej informacji prawnej. Dodatkową poradę prawną można jednak uzyskać w organizacjach konsumenckich, lista na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów link
W ramach tej kompetencji udzielane są:
- bezpośrednie porady konsumenckie w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie, ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy do godz. 17.00;
- telefoniczne porady konsumenckie, tel.17 875 46 91;
- poprzez pocztę elektroniczną: konsument@erzeszow.pl.
7. Podstawa prawna
Art. 42 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.)
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował  Radomir Stasicki 9.12.2019r
Zatwierdził  Radomir Stasicki
9.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Marietta Benedyk
9.12.2019r