Informacje dotyczące skierowania do Ośrodków Wsparcia

Sekcja do Spraw Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPSw Rzeszowie, mieszcząca się w budynku przy ul. Skubisza 4, zajmuje się wydawaniem decyzji dotyczących skierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób starszych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie Miasta Rzeszowa działają dwa ośrodki wsparcia dla osób starszych:

  1. Ośrodek Wsparcia przy ul. Seniora 2.
  2. Ośrodek Wsparcia działający przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1.

Pobyt w w/w Ośrodkach jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r., Nr XXVIII/193/2004 w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Na terenie Miasta Rzeszowa działają dwa ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1.
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców. Styczniowych 37.

Pobyt w w/w Ośrodkach jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z art. 51 b ustawy o pomocy społecznej. 
Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do ośrodków wsparcia jest wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie, który należy złożyć u pracownika socjalnego w rejonie swojego miejsca zamieszkania (wykaz rejonów dostępny na stronie MOPS).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. Nr 175, poz. 960 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.964).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.1058)