Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przypisuje Ośrodkowi zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, do której zalicza się:

 • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej (uczestnictwo w terapii zajęciowej zapewniają dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Krakowskiej 18 oraz przy ul. Załęskiej 7a),
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
 • uczestnictwo w imprezach integracyjnych z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
 • i likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
  w społeczeństwie.

I. Zadania.

 1. Zadania z zakresu udzielania dofinansowań.
  1a. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  1b. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  1c. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
  1d. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
  1e. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  1f. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rzeszowa.
 3. Zadania z zakresu kontroli:
  3a. Kontrola funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - WTZ przy DPS ul. Załęska 7a. - WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska 13.
  3b. Kontrola wykonania umów o dofinansowanie, w szczególności dot. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
 4. Opracowywanie Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i sprawozdań z ich realizacji.
 5. Udział w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Inne działania związane z problematyką osób niepełnosprawnych.

II. Finansowanie zadań.

Zadania: 1a - 1e Zadania finansowane ze środków PFRON (pozabudżetowych) przekazywanych do dyspozycji prezydenta jako starosty. Podziału środków na poszczególne zadania dokonuje rada miasta w drodze uchwały. Zadanie – 1f jest finansowane ze środków PFRON oraz budżetu miasta. Od roku 2015: - PFRON (82,24%), budżet miasta (17,76%).

III. Sprawozdawczość.

Kwartalne i roczne sprawozdania rzeczowo - finansowe są przekazywane do PFRON za pośrednictwem służb finansowych Urzędu Miasta.

IV. Przepisy prawne :

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 t.j.)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 29)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 t.j.)