Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Skubisza 4, 35-207 Rzeszów

tel. 17 863-53-89, tel. 17 863-69-33

opsik@mopsrzeszow.pl

strona www: http://opsik.mopsrzeszow.pl/

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc wszystkim mieszkańcom Rzeszowa w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego oraz rodzinnego. Pomagamy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Psycholodzy przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 20.00.

Prawnik przyjmuje w dniach: 

 • poniedziałek - 16:00-20:00,
 • wtorek - 7.30-12.30,
 • środa - 7:30-15:30,
 • piątek - 7:30-15:30.

Przez wszystkie dni w roku oferujemy schronienie dla osób dorosłych oraz ich dzieci, którzy znajdują się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Wykwalifikowana kadra OPSiIK zapewnia całodobową, kompleksową pomoc.

Pomoc specjalistyczna

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną:

 • Psychologiczną
 • Pedagogiczną
 • Prawną

Usługi świadczone są wszystkim mieszkańcom Rzeszowa (bez skierowania, bez względu na dochód i miejsce zameldowania), okres oczekiwania na pierwsze spotkanie zwykle nie przekracza 1 tygodnia.

Zakres udzielanego poradnictwa:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych w zakresie:
  • Prawa rodzinnego
  • Ochrony praw lokatorów
  • Zabezpieczenia społecznego
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i partnerskich
 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w zakresie rozwiązywania trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym

Interwencja kryzysowa

W Ośrodku świadczymy także pomoc osobom w kryzysie. Celem pomocy jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, a tym samym zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz redukowaniu lęku.

Pomagamy osobom, które m.in.:

 • Doświadczają żałoby po stracie bliskiej osoby
 • Mają myśli samobójcze, bądź podejmowały próby samobójcze
 • Doświadczają rozpadu związku
 • Doświadczają sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. napad, wypadek komunikacyjny, kataklizm)
 • Przeżywają gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu, z którą nie są w stanie sami sobie poradzić
 • Doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu (np. nagłe kalectwo, choroba własna lub bliskiej osoby, nieoczekiwane problemy zawodowe lub osobiste)

Mieszkania chronione

W Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej funkcjonują dwa mieszkania chronione z czterema miejscami dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnych potrzeb wychowanka ustalanych podczas spotkania z pracownikiem socjalnym i określany jest do momentu uzyskania możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Wszelkie informacje na temat możliwości pobytu w mieszkaniu chronionym można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Mieszkania interwencyjne

W naszym ośrodku dysponujemy pokojami interwencyjnymi, w których w okresie do
3 miesięcy mogą znaleźć schronienie osoby, które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z przemocą w rodzinie, są w złym stanie psychicznym i z uwagi na swój stan i trudną sytuację rodzinną nie mogą czasowo przebywać w domu. Naszym mieszkańcom zapewniamy pomoc specjalistów, co ma na celu wspomożenie osoby doświadczającej przemocy w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa, dochodzeniu do stanu równowagi, uregulowaniu sytuacji prawnej. 

Warunki przyjęcia do OPSiIK:

 • zamieszkiwanie na terenie miasta Rzeszowa w lokalu mieszkalnym (nie jest wymagany meldunek na terenie Rzeszowa),
 • zgłoszenie doświadczania przemocy,
 • podanie faktów świadczących, że pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 • nie pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,
 • brak aktywnych myśli samobójczych lub zachowań wskazujących na występowanie zaburzeń zdrowia psychicznego.

Zadania realizowane przez OPSiIK:

 1. Pomoc dla rodzin z terenu Miasta Rzeszowa w tym rodzin zastępczych  w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i rodzinnego).
 2. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych – poprzez udzielenie wsparcia w formie mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego, diagnozy obszarów problemowych i wyznaczania celów, rozmów wspierających itp..
 3. Opracowanie i realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie”.
 4. Konsultacje dla pracowników socjalnych w sprawach ustalenia diagnozy sytuacji rodziny oraz celów i kierunków pracy.
 5. Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z innymi instytucjami działającymi w tym zakresie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, Szkoły i placówki opiekuńczo –wychowawcze).
 6. Współpraca z różnymi instytucjami (policja, oświata, służba zdrowia, MKRPA, organizacje pozarządowe działające na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w zakresie diagnozy i pomocy rodzinie, w której podejrzewana jest przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci w ramach działalności Miejskiego Zespołu interdyscyplinarnego i funkcjonujących Grup Roboczych.
 7. Obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Prowadzenie pomocy psychologicznej w formie  interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia zapewnienie schronienia całodobowego w pokojach interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z terenu miasta Rzeszowa (oraz schronienia na jedną noc w trybie interwencyjnym dla osób z poza terenu Miasta Rzeszowa).
 9. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed sprawcą przemocy.
 10. Organizacja zajęć w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 11. Diagnoza psychologiczna i opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
 12. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych.
 13. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne asystentów rodzin i koordynatorów rodzin oraz członków rodzin objętych ich działaniami w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.