Zgłaszanie zgromadzeń

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

ZGROMADZENIA PUBLICZNE 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1) Zgromadzenia zwykłe (które ingeruje w ruch drogowy)

a) W trybie podstawowym trzeba podać (art. 10. ust. 1 ustawy - Prawo o zgromadzeniach):

•imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt
z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja
- jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

•imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

•cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

•datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

•informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2)Zgromadzenia zwykłe (które nie ingeruje w ruch drogowy)

b) W trybie uproszczonym trzeba podać (art.10. ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach):

•imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt
z nim;
•datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
•ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: zkrzg@erzeszow.pl, zkr@erzeszow.pl
lub osobiście w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

3. Opłaty
Nie dotyczy
4. Miejsce złożenia dokumentów

 Wydział Zarządzania Kryzysowgo i Ochrony Ludności
 ul. Hanasiewicza 10
 35-103 Rzeszów
 piętro I, pok. 7

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
1) w trybie podstawowym nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
2) w trybie uproszczonym nie wczęsniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przedplanowaną datą zgromadzenia

6. Tryb odwoławczy

Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Prezydenta pracownika Urzędu Miasta, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić. Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji, którą doręcza się organizatorowi na piśmie
w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Odwołanie składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:

  • przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
  • zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
  • przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
  • bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631 t.j.)
8. Uwagi

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
a). pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
b). zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

Dane karty usług
Opracował Izabela Janas 2020.01.02
Zatwierdził Piotr Jarosz
2020.01.02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Izabela Janas
2020.01.02
Załączniki: