Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon 17 875 44 25
e-mail zkr@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Piotr Jarosz
Siedziba ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Telefon 17 875 44 26
e-mail

pjarosz@erzeszow.pl

3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
4. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
5. Struktura organizacyjna
-
6. Zadania
1.Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  zarządza dyrektor wydziału.
2.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi sprawy dotyczące, realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz ochotniczych straży pożarnych.
3.Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:
1)opracowywanie i aktualizacja planów, procedur i dokumentacji z zakresu zarządzania kryzysowego;
2)monitorowanie i rozpoznawanie zagrożeń o charakterze kryzysowym
oraz analizowanie poziomu wód, cieków wodnych i rzek na terenie miasta;
3)analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta, ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach;
4)przygotowywanie tematyki oraz organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa;
5)opracowywanie analiz, raportów oraz opinii dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców miasta i zarządzania kryzysowego na podstawie wniosków z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa;
6)przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta jako Szefa Obrony Cywilnej i Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa oraz kierowanie realizacją zadań obronnych;
7)rozpatrywanie wniosków na wykonywanie lotów i przelotów nad Rzeszowem (Strefa R) i rekomendowanie Prezydentowi wydanie zgody lub jej odmowy;
8)nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia i bezpiecznego przebiegu imprez masowych podwyższonego ryzyka;
9)przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych na terenie miasta i przygotowywanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych;
10)koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze miasta;
11)opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa powodziowego w mieście;
12)zabezpieczanie w obiektach ochotniczych straży pożarnych zapasów worków i piasku dla mieszkańców miasta, niezbędnych do ochrony obiektów i mienia przed skutkami podtopień i powodzi;
13)uczestniczenie w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, środowiska naturalnego oraz udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny;
14)koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej prowadzonych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne działające na terenie miasta;
15)dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej na terenie miasta;
16)opracowywanie planów i dokumentacji obrony cywilnej;
17)prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i zapasów magazynowych urzędu z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony ludności oraz ochotniczych straży pożarnych z wykorzystaniem narzędzia informatycznego w postaci oprogramowania dziedzinowego użytkowanego przez urząd oraz prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego przekazanego do użytkowania przez ochotnicze straże pożarne;
18)kierowanie przedsięwzięciami związanymi z doraźną ewakuacją ludności;
19)organizowanie i zapewnianie ciągłości działania systemów łączności, wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania oraz informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności
o zagrożeniach;
20)organizowanie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Rzeszowa w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy;
21)realizowanie zadań planistyczno - organizacyjnych i szkoleń teoretyczno - praktycznych oraz ćwiczeń mających na celu sprawne funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa, Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa oraz Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Rzeszowa;
22)nadzorowanie zadań związanych z organizacją, szkoleniem i funkcjonowaniem stałego dyżuru Prezydenta;
23)realizowanie zadań obronnych, szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz opracowywanie w tym zakresie stosownych dokumentów (planów i procedur);
24)prowadzenie i aktualizowanie na potrzeby kwalifikacji wojskowej rejestru mężczyzn i kobiet kończących w danym roku 18 lat;
25)przygotowywanie i przeprowadzanie corocznej kwalifikacji wojskowej;
26)prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej;
27)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu osoby w czynnej służbie wojskowej, albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego;
28)ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe;
29)prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom uznanych za samotnych;
30)opracowywanie rejestru i planów świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych;
31)prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wystawianie wezwań do wykonania tych świadczeń;
32)opracowywanie i aktualizowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
33)opracowywanie i aktualizowanie planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta;
34)opracowywanie i aktualizowanie planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie miasta;
35)sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego na obszarze miasta;
36)organizowanie i utrzymanie Punktu Kontaktowego HNS, ciągła aktualizacja bazy danych na potrzeby obronne i zarządzania kryzysowego oraz opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań dla organów nadzorujących;
37)wyposażanie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie i pokrywanie kosztów okresowych badań lekarskich strażaków ochotników oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta;
38)nadzorowanie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta oraz właściwej eksploatacji posiadanych pojazdów pożarniczych i użyczonego im przez miasto do używania specjalistycznego sprzętu pożarniczego;   
39)rozliczanie wydatków i dotacji z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obrony narodowej, kwalifikacji wojskowej i ochotniczych straży pożarnych;
40)prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o zatwierdzeniu regulaminów strzelnic;
41)opiniowanie zasadności wyboru miejsc na lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta.          
4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności współdziała z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w zakresie wykonywanych zadań
oraz w zakresie pozyskiwania i przekazywania środków finansowych na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej.
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności współpracuje z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami organizacyjnymi, służbami i strażami, oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Rzeszowie, pododdziałami wojsk obrony terytorialnej, a także innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań obronnych, szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.”.

7. Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm.

8. Wysokość opłat
-
9. Rejestry, archiwa, ewidencje


1. Ewidencja sił i środków, które mogą być wykorzystane podczas akcji ratunkowej (baza danych).
2. Ewidencja podmiotów gospodarczych Miasta Rzeszowa realizujących zadania obrony cywilnej.
3. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej.
4. Ewidencja Systemu Alarmowego Miasta Rzeszowa.
5. Ewidencja schronów.
6. Ewidencja Formacji Obrony Cywilnej.
7.Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na recz obrony.
8.Baza danych HNS.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2.Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: iod@erzeszow.pl lub w siedzibie administratora
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)prowadzenia i aktualizowania rejestru mężczyzn i kobiet kończących w danym roku 18 lat na potrzeby kwalifikacji wojskowej na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015r. poz. 991)
2)opracowania i prowadzenia listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji(1) oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2021 r. poz.47)
3)prowadzenia ksiąg orzeczeń lekarskich oraz dokumentacji orzeczniczej powiatowej komisji lekarskiej na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji(1) oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2021 r. poz.47)
4)przygotowywania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji(1) oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2021 r. poz.47)
5)orzekania o stopniu zdolności do służby wojskowej na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2021 r. poz.47)
-Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2390)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2013r. poz 735 z póź. zm.)
6)prowadzenia i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji(1) oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2021 r. poz.47)
7)prowadzenia i aktualizacji planu akcji kurierskiej urzędu na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania
i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej. (Dz. U. z 2014r poz. 3 z późn. zm.)
8)opracowania planów i rejestrów świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004r nr 181poz. 1872 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004 r. nr 203poz. 2081 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r nr 229 poz. 2307 z późn. zm.)
9)prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wystawiania wezwań do wykonywania tych świadczeń na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004r nr 181poz. 1872 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004r nr 203poz. 2081 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r nr 229 poz. 2307 z późn. zm.)
10)prowadzenia spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r. nr 64 poz. 333)
11)ustalania i wypłacania świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2018 poz. 881)
12)prowadzenia spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za samotnych (ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2015 r poz. 1503)
13)nadzoru nad systemem wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu na podstawie:
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów
w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
-Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach”.
14)obsługa kancelaryjno – biurowa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa na podstawie:
-Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.2020 r., poz. 1856 z późn. zm.)
15)Wystawiania kart przydziału mobilizacyjnego w MOADA na podstawie:
-Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
16)prowadzenia i aktualizowania „Planu przygotowania podmiotów leczniczych Miasta Rzeszowa na potrzeby obronne” na podstawie:
-Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości w tych sprawach – (Dz. U. z 2012 r., poz. 741)
17)prowadzenia i aktualizowania „Planu organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Rzeszowie” na podstawie:
-Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm)
-Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w województwie podkarpackim
18)prowadzenia i aktualizacji „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Miasta Rzeszowa” na podstawie:
-Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe – (Dz. U. 2020 r. poz. 322 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – (Dz. U. 2007 r. nr 131, poz. 912 z późn. zm.)
-Zarządzenie nr 36/2015 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w województwie podkarpackim
19)zapewnienia funkcjonowania i obsady Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie:
-Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm., ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.)
-Zarządzenia Nr 144/2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 września 2013 r.w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa podkarpackiego
20)kwestii związanych z funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie:
-Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm)
-Ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1669 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.)
21)realizowanie wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Rzeszów na podstawie:
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1378 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1610 z późn. zm.)
-Uchwały Nr XXXVIII/758/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rzeszowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  
22)wstawiania skierowań dla członków ochoczych straży pożarnych na okresowe badania lekarskie, na kursy i szkolenia, na podstawie:
-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 r., poz. 1610 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U. 2009 r. Nr 210, poz. 1627)
23)wystawianie zaświadczeń dla członków ochoczych straży pożarnych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, na podstawie:
-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 r., poz. 1610 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.)
24)Wystawianie upoważnień dla członków ochoczych straży pożarnych do zakupu materiałów, sprzętu i wyposażenia,
25)Sporządzanie wykazu osób członków ochotniczych straży pożarnych do ubezpieczenia na podstawie:
-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 r., poz. 1610 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1378 z późn. zm.)
26)Wypełnianie dokumentów roszczeniowych do ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych, na podstawie:
-Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 r., poz. 1610 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1378 z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz. U. 2004 r. Nr 1, poz.6).
27)Realizacja przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Miasto Rzeszów, na podstawie:
-Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).                                                                            
-Ustawy z dnia 21 czerwca 2020 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 2017 r., poz 1928)
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U.2018 r., poz. 474 z późn. zm.).
-Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2014 poz. 368).
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829).
28)Zawarcie i realizacja zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży, użyczenia, darowizny lub świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny, jakości usług.

11. Informacje nieudostępnione

1. Plan Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa;
2. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Rzeszowa;
3. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Rzeszowa na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych Miasta Rzeszowa;
5. Plan szkolenia obronnego na dany rok;
6. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie przygotowań obronnych w UM Rzeszowa na dany rok;
7. Program szkolenia obronnego;
8. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta Rzeszowa;
9. Plan awaryjnego zaopatrzenia w wodę ludności Miasta Rzeszowa;
10.Plan akcji kurierskiej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie bezpośredniego doręczania dokumentów powołania adresatom;
11.Rejestr męźczyzn objętych rejestracją;
12.Rejestr kobiet objętych rejestracją;
13.Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
14.Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony
15. Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobiizacji  w czasie wojny na terenie Miasta Rzeszowa:
16. Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobiloizacji w czasie wojny na terenie Miasta Rzeszowa;
17.Plan wykorzystania świadczeń osobistych na recz obrony Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dane opracowania
Opracowała Izabela Janas 2020.01.02
Zatwierdził Piotr Jarosz - Dyrektor Wydziału 2020.01.02