Kwalifikacja wojskowa

Informacje ogólne

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.) za przeprowadzenie rejestracji na terenie gminy odpowiada wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej  rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia, w pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  Szczegółowe uregulowania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz.991).
Rejestracja prowadzona jest w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie danych osobowych, określonych  w ustawie o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.) uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby.
W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające rejestracji mogą zostać obowiązane do zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu.
Kwalifikacja wojskowa – informacje ogólne
Zgodnie z art. 35 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta), jest to przedsięwzięcie realizowane corocznie, służące ocenie stanu zdrowia, założeniu ewidencji wojskowej oraz wydaniu wojskowego dokumentu tożsamości – książeczki wojskowej.
W 2022 roku czas trwania kwalifikacji  wojskowej ustala rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 17) określając termin jej przeprowadzenia od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. Termin i miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Rzeszowa zostanie określony przez Wojewodę Podkarpackiego do dnia 21 marca 2022 r.
W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają:
1.mężczyźni urodzeni w 2003 r.
2.mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
3.osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia (kat. B)
4.kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydane do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące  studentami
lub absolwentkami szkół lub kierunków, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
5.osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawająca do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4, bez nakrycia głowy niezbędne do uzyskania książeczki wojskowej, dokumentację medyczną (m.in.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby poradni lekarskich i innej pozwalającej na określenie danej jednostki chorobowej, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne dokumentację okulistyczną określającą wady wzroku).
Osoba po raz kolejny stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy), książeczkę wojskową.
Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
1) kategoria A -
zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
2) kategoria B -
czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
3) kategoria D -
niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4) kategoria E -
trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Otrzymanie orzeczenia z kategorią zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” powoduje
po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia) – przeniesienie
z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony. Kategoria zdrowia „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję.
Informacji, w tym dotyczących rekrutacji do szkolnictwa wojskowego oraz innych ochotniczych form służby wojskowej, udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie ul. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów tel. 261156111 email: wkurzeszow@ron.mil.pl