Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2019-12-03

Bez tytułu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie jest placówką przeznaczoną dla 100  dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Miasta i Gminy Rzeszów.
 Jest jednostką organizacyjną  Gminy Miasta Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej wypełniając zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Działalność ŚDS prowadzona jest w dwóch odrębnych budynkach: przy ul. Ofiar Katynia 1 i przy ul. Powstańców Styczniowych 37.
Jako osobna jednostka organizacyjna działa od 2014 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 roku.
Wcześniej placówki działały osobno jako komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
Dyrektorem Ośrodka jest pani Teresa Piątek.

W 2019 roku na mocy uchwały Rady Miasta Rzeszowa nr XXI/468/2019 dokonano zmian w zarządzaniu i oganizacji placówki w związku z rozbudową infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy o typ D

Adres

Ofiar Katynia 1

Powstańców Styczniowych 37 ( filia )

Telefon

 17 863 04 38

 17 555 50 18 ( filia )

e-mail sds-rzeszow@wp.pl
www https://www.facebook.com/sdsRzeszow/
Godziny pracy 7:30 - 15:30
Dyrektor
Imię i nazwisko Teresa Piątek
Siedziba Ofiar Katynia 1
                                                          Zastępca Dyrektora
Przemysław Farbaniec
                                                         Główna Księgowa
Renata Kamińska
Kompetencje i zadania Dyrektora

 Dyrektor organizuje działalność ŚDS i odpowiada za całokształt funkcjonowania jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy  na każdy rok i dla każdego typu domu

2) bezpośredni nadzór nad Domem oraz bieżące kontrolowanie wyznaczonych do realizacji zadań,

3) dobór kadry oraz realizacja polityki kadrowej (zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, opracowanie Regulaminu Wynagrodzeń),

4) określenie zakresu czynności pracowników

5) doskonalenie kwalifikacji zatrudnionej kadry przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

6) dbanie o wysoką jakość świadczonych usług: odpowiednie wyposażenie pomieszczeń    w meble i sprzęty  niezbędne do prowadzonych w nich zajęć i treningów,

7) dbanie o przyjazną atmosferę, właściwy stosunek personelu do uczestników z poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia,

8) dbanie o utrzymanie standardów,

9)  promowanie ŚDS poprzez założenie strony internetowej i aktualizowanie jej

10) współpraca z  ze środowiskiem lokalnym, rodzinami uczestników, ośrodkami      pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury,

11) nadzór nad: a) prawidłową realizacją zadań Domu

                          b) prawidłowym zabezpieczeniem mienia
                          c) zachowaniem porządku i dyscypliny w miejscu pracy

12) wydawanie zarządzeń wewnętrznych

13) prowadzenie dokumentacji uczestników,

14) opracowanie sprawozdań z działalności ŚDS,

15) przyjmowanie skarg uczestników i interweniowanie.

 

 Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje jego zastępca.

Kompetencje i zadania Zastępcy Dyrektora

Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi ŚDS.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

 - wykonywanie wszystkich obowiązków służbowych Dyrektora podczas jego nieobecności, nie zastrzeżonych dla Dyrektora

 - nadzorowanie działalności  ŚDS oraz wszystkich podległych filii przy ul. Powstańców   Styczniowych 37  i ul. Ofiar Katynia 1

 - koordynowanie i organizacja pracy podległych zespołów wspierająco-aktywizujących

- opracowanie wspólnie z Dyrektorem Regulaminu Organizacyjnego, programu działalności, rocznych planów pracy dla każdego typu Domu

- składanie sprawozdań z działalności

- nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi

- wykonywanie wszelkich czynności zleconych przez Dyrektora zgodnych ze Statutem ŚDS i obowiązującym planem,

Kompetencje i zadania Głównego Księgowego

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi ŚDS.

Do zadań głównego Księgowego należy w szczególności:

- prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności,

- prowadzenie rachunków bankowych,

- organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

- sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów,

- kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych : faktur, rachunków, not

- opracowanie projektu budżetu, kontrola jego realizacji, aktualizacja oraz   monitorowanie  postępu finansowego planów budżetowych,

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

- bieżąca analiza dochodów i dotacji,

 

Podstawy prawne

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie działa na podstawie: 

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o pracownikach samorządowych

Rozporządzenie w sprawie ŚDS

Uchwała w sprawie utworzenia ŚDS i nadania Statutu

Uchwała zmieniająca w sprawie ŚDS

5. Struktura organizacyjna

1.     Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością w ŚDS sprawują:

 • Dyrektor - w pełnym zakresie
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy- w sprawach gospodarki finansowej

2.   Dyrektor ŚDS zatrudnia, odpowiednio do potrzeb:

 • psychologa,
 • terapeutę,
 • instruktora terapii zajęciowej,
 • technika fizjoterapii
 • opiekuna,
 • innych specjalistów, według rodzaju i zakresu usług świadczonych w ŚDS

3. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wykazywać predyspozycje do pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi i upośledzonymi umysłowo.

4. Pracownicy zobowiązani są do dbania o wysoką jakość świadczonych usług i ich skuteczność, przestrzegania obowiązujących procedur, zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania ŚDS, prowadzenia dokumentacji.

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określają  zakresy czynności.

Cele i zadania

1. Celem ŚDS jest: 

 • zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego polegającego głównie na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • przeciwdziałanie izolacji społęcznej poprzez pozostanie w środowisku zamieszkania
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym

2. Zakres i poziom usług ŚDS dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników i ich zainteresowań

3. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych


Szczegółowe cele i zadania, organizację oraz prawa i obowiązki uczestników ŚDS określają:

Plan pracy ŚDS 2020 typ A, B i D
Programy działalności 2020 typ A, B i D
Regulamin organizacyjny

Statut ŚDS

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niespełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją lub osobiście w placówce w godzinach pracy Ośrodka.

Kwestie przyjęcia i pobytu szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy § 7 i  § 8

ZOBACZ Rozporządzenie

PLIKI DO POBRANIA

zaświadczenie rodzinny

zaświadczenie psychiatra

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administrator danych osobowych: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Inspektor ochrony danych: Maciej Golarz, email: iod2@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna ŚDS Rzeszów

Dane opracowania
Opracował Przemysław Farbaniec 2019.01.20
Zatwierdził  Dyrektor Teresa Piątek 2019.01.01