Informacje o Jednostce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2019-12-03

Bez tytułu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie jest placówką przeznaczoną dla 55 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Rzeszów. Jest jednostką organizacyjną  Gminy Miasta Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej wypełniając zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Działalność ŚDS prowadzona jest w dwóch odrębnych budynkach: przy ul. Ofiar Katynia 1 i przy ul. Powstańców Styczniowych 37.
Jako osobna jednostka organizacyjna działa od 2014 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 roku.
Wcześniej placówki działały osobno jako komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
Dyrektorem Ośrodka jest pani Teresa Piątek.

Adres

Ofiar Katynia 1

Powstańców Styczniowych 37 ( filia )

Telefon

 17 863 04 38

 17 555 50 18 ( filia )

e-mail sds-rzeszow@wp.pl
www https://www.facebook.com/sdsRzeszow/
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Teresa Piątek
Siedziba Ofiar Katynia 1
3. Kompetencje i zadania Dyrektora

 Dyrektor organizuje działalność ŚDS i odpowiada za całokształt funkcjonowania jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego, programów działalności oraz planów pracy  na każdy rok i dla każdego typu domu

2) bezpośredni nadzór nad Domem oraz bieżące kontrolowanie wyznaczonych do realizacji zadań,

3) dobór kadry oraz realizacja polityki kadrowej (zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, opracowanie Regulaminu Wynagrodzeń),

4) określenie zakresu czynności pracowników

5) doskonalenie kwalifikacji zatrudnionej kadry przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne

6) dbanie o wysoką jakość świadczonych usług: odpowiednie wyposażenie pomieszczeń    w meble i sprzęty  niezbędne do prowadzonych w nich zajęć i treningów,

7) dbanie o przyjazną atmosferę, właściwy stosunek personelu do uczestników z poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia,

8) dbanie o utrzymanie standardów,

9)  promowanie ŚDS poprzez założenie strony internetowej i aktualizowanie jej

10) współpraca z  ze środowiskiem lokalnym, rodzinami uczestników, ośrodkami      pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury,

11) nadzór nad: a) prawidłową realizacją zadań Domu

                          b) prawidłowym zabezpieczeniem mienia
                          c) zachowaniem porządku i dyscypliny w miejscu pracy

12) wydawanie zarządzeń wewnętrznych

13) prowadzenie dokumentacji uczestników,

14) opracowanie sprawozdań z działalności ŚDS,

15) przyjmowanie skarg uczestników i interweniowanie.

 

 Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona.

4. Podstawa prawna

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie działa na podstawie: 

ustawa o pomocy społecznej

ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

ustawa o finansach publicznych

ustawa o rachunkowości

ustawa o pracownikach samorządowych

rozporządzenie w sprawie śds

Uchwala Nr LVII-1085-2013

5. Struktura organizacyjna

1.     Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością w ŚDS sprawują:

 • Dyrektor - w pełnym zakresie
 • Księgowy- w sprawach gospodarki finansowej

2.   2. Dyrektor ŚDS zatrudnia, odpowiednio do potrzeb:

 • psychologa,
 • terapeutę,
 • instruktora terapii zajęciowej,
 • technika fizjoterapii
 • opiekuna,
 • innych specjalistów, według rodzaju i zakresu usług świadczonych w ŚDS

3. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz wykazywać predyspozycje do pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi i upośledzonymi umysłowo.

4. Pracownicy zobowiązani są do dbania o wysoką jakość świadczonych usług i ich skuteczność, przestrzegania obowiązujących procedur, zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania ŚDS, prowadzenia dokumentacji.

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników określają  zakresy czynności.

6. Cele i zadania

1. Celem ŚDS jest: 

 • zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego polegającego głównie na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • przeciwdziałanie izolacji społęcznej poprzez pozostanie w środowisku zamieszkania
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym

2. Zakres i poziom usług ŚDS dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników i ich zainteresowań

3. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych


Szczegółowe cele i zadania, organizację oraz prawa i obowiązki uczestników ŚDS określają:

Plan pracy ŚDS

program działalnosci

regulamin organizacyjny

Uchwala Nr LVII-1085-2013

7. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niespełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kwestie przyjęcia i pobytu szczegółówo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy

ZOBACZ Rozporządzenie

PLIKI DO POBRANIA

zaświadczenie rodzinny

zaświadczenie psychiatra

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administrator danych osobowych: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Inspektor ochrony danych: Maciej Golarz, email: iod2@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna ŚDS Rzeszów

Dane opracowania
Opracował Przemysław Farbaniec 2019.01.20
Zatwierdził  Dyrektor Teresa Piątek 2019.01.01