Aktualności

ULOTKA śds
Ulotka śds 2

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie
przy ul. Ofiar Katynia 1 ma możliwość przyjmowania osób dorosłych ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

W celu właściwego rozeznania kto może być kierowany do ŚDS Typu D podajemy wytyczne Ministerstwa:

 

  1. uczestnik ze spektrum autyzmu winien posiadać:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe),

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności - 01-U lub 02-P lub 10-N lub 11-I, przy czym do takiego orzeczenia niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej bądź lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii o rozpoznaniu jednego z zaburzeń określanych jako spectrum autyzmu (w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kategoria F84, która obejmuje zaburzenia ze spektrum autyzmu, określane też jako całościowe zaburzenia rozwoju, w tym:

F84.0 autyzm dziecięcy: obejmuje autyzm dziecięcy, psychozę dziecięcą, zaburzenia autystyczne, Zespół Kannera;

F84.1 autyzm atypowy: obejmuje atypową psychozę dziecięcą, upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi;

F84.2 Zespół Retta;

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne: obejmuje otępienie dziecięce, psychozę dezintegracyjną, psychozę symbiotyczną, Zespół Hellera;

F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącymi upośledzeniami umysłowymi i ruchami stereotypowymi;

F84.5 Zespół Aspergera: obejmuje psychopatię autystyczną, zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa).

 

  1. uczestnik z niepełnosprawnością sprzężoną winien posiadać:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wpisanymi dwoma lub trzema symbolami przyczyny niepełnosprawności.

Takie orzeczenie wskazuje, że każde z wymienionych schorzeń wpływa w porównywalnym stopniu na zaburzenia funkcji organizmu.

 

Wszczęcie procedury skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, jeśli kandydat na uczestnika ŚDS jest osobą ubezwłasnowolnioną.

 

Wnioski o skierowanie należy składać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie (w rejonie swojego miejsca zamieszkania), którzy poinformują o procedurach niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy i naliczającej odpłatność za pobyt w placówce.

 

Ponadto o miejsce w naszych placówkach mogą ubiegać się dorosłe osoby z Gminy Miasta Rzeszów przewlekle psychicznie chore , niepełnosprawne w stopniu głębokim, znacznym

i umiarkowanym, osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną , gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne; osoby z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o skierowanie do ww. ŚDS proszone są o kontakt z Panią Teresą Piątek Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie pod numerem telefonu 17 863 04 38 lub osobiście w placówce przy ul. Ofiar Katynia 1

ZAPRASZAMY