Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2022-05-16

Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek napisany indywidualnie przez właściciela nieruchomości lub innych podmiotów posiadających prawo do nieruchomości.

Załączniki: opracowanie geodezyjne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykaz zmian danych ewidencyjnych

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak
3. Opłaty
Opłata skarbowa w wys. 10,00 złotych – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923)
4. Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1

Sekretariat Wydziału Geodezji – ul. Kopernika 15, pok. nr 19

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc

6. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 - w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
7. Podstawa prawna
art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz.1990)
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Piotr Korczykowski 16 maja 2022r.
Zatwierdził Marcin Piekarz 16 maja 2022r.