Geodezja

Wnioski wysyłane w formie elektronicznej

1.Pobierz, wypełnij, wydrukuj, i podpisz zgłoszenie zmiany (wersja edytowalna) w ewidencji gruntów i budynków lub inny wniosek zgodnie z jego przeznaczeniem lub napisz wniosek tak, żeby spełniał wymogi art.63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
W zależności od sprawy wypełnij formularz druku podany poniżej.


Do wniosków dołącz dokumenty określone w treści wniosku.

2.Dołącz oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany oraz ewentualne pełnomocnictwa (z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy).
Dokumenty będące podstawą zmian w bazie ewidencyjnej określone zostały w art.22, art.23 i art.24 ust.2b pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, są to w szczególności akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych (oryginały lub odpisy dokumentów), odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.

3.Wypełniony wniosek złóż:
-osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Kopernika 15, pok. 19, I piętro (sekretariat),
-za pośrednictwem operatora pocztowego,
-za pośrednictwem profilu zaufanego na platformie ePUAP – https://bip.erzeszow.pl/pl/100-urzad-miasta/9022-epuap.html
-lub mailem po podpisaniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres ge@erzeszow.pl.

Pojęcie podpisu elektronicznego wprowadzone zostało w uchylonej z dniem 7 października 2016 r. ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy podpis elektroniczny stanowiły dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Od 7 października 2016 obowiązuje ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173). Podmioty upoważnione do wystawiania i odnawiania e-podpisów są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Wyróżniamy trzy rodzaje podpisu elektronicznego o stopniowo rosnącym poziomie wiarygodności:
Podpis elektroniczny – czyli deklaracja tożsamości autora, złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem, na przykład imię i nazwisko, faksymile podpisu itd.
Zaawansowany podpis elektroniczny – czyli podpis, który dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem i trudny do sfałszowania. Do kategorii tej można zaliczyć większość powszechnie stosowanych systemów podpisu cyfrowego (PGP, S/MIME).
Kwalifikowany podpis elektroniczny – szczególna forma podpisu zaawansowanego, która spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez kwalifikowany urząd certyfikacji oraz klucza prywatnego przechowywanego na karcie kryptograficznej.

4.Zawiadomienie o wprowadzonej zmianie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest wysyłane do właściciela/władającego tylko w przypadku, gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej na wniosek oraz na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącej danych: pola powierzchni działki ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, głównej funkcji budynku, numeru działki ewidencyjnej.

5.Zawiadomienie o wprowadzonej zmianie może być przesłane pocztą, elektronicznie na podany we wniosku adres e-mail (pod warunkiem podpisania na wniosku odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą). Zawiadomienie może zostać również przesłane za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP, a także może być odebrane osobiście w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.

6.W drodze decyzji administracyjnej wprowadzane są zmiany do ewidencji gruntów i budynków, jeśli nie jest to możliwe w drodze czynności materialno-technicznej (art.24 ust.2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Odmowa wprowadzenia wnoszonej lub zgłaszanej zmiany w ewidencji gruntów i budynków również następuje w drodze decyzji administracyjnej (art.24 ust.2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Wypełnione wnioski podpisane przez wnioskodawcę bez podpisu elektronicznego, zeskanowane i przesłane na adres mailowy nie stanowią podstawy do dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Rzeszowa.

Załączniki: