Ustalenie numeru porządkowego (adresu)

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Ustalenie numeru porządkowego (adresu)
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego;

  • Kopia mapy na której przedstawiono położenie budynku, którego dotyczy wniosek;

W przypadku gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - kopia decyzji o warunkach zabudowy lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
e-mail: ge@erzeszow.pl
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1

Sekretariat Wydziału Geodezji – ul. Kopernika 15 pok. nr 19

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: zawiadomienie

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
7. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).
8. Uwagi

·  Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

·  Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tablicy z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentu osobiście (zawiadomienia lub zaświadczenia) proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Dane karty usług
Opracował Tomasz Gromadzki 2 marca 2017r.
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2 marca 2017r.