Informacje o Jednostce

Centrum Administracyjne
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych
w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres  ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
Telefon 17 7481420, 17 7481421, 17 7481422, 17 7481423
e-mail sekretariat@domdziecka.resman.pl
www www.domdziecka.resman.pl
Godziny pracy 7:30 – 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Małgorzata Bąk
Siedziba ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
Telefon 17 7481444
e-mail dyrektor@domdziecka.resman.pl
3. Kompetencje Dyrektora

1) kierowanie i organizacja pracy Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo wychowawczych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do ich funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,

2) zarządzanie majątkiem powierzonym Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

3) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

4) realizacja zadań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo - wychowawczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa,

5) nadzór nad prowadzoną w Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych gospodarką finansową,

6) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

7) gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8) organizowanie kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,

9) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników Centrum.

4. Podstawa prawna
Uchwała Nr LVII/1086/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 r., Uchwała Nr LVII/1084/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 r.,  Uchwała Nr LXIV/1183/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2013 r., Uchwała Nr LXXXII/1519/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 r., Uchwała Nr LXVI/1572/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r.
5. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
6. Przedmiot działalności, zadania

Przedmiot działalności Centrum Administracyjnego:

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno - administracyjną oraz organizacyjną następującym jednostkom:

1) Dom dla Dzieci „MIESZKO” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/2A,

2) Dom dla Dzieci „DOBRAWA” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1,

3) Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/2B,

4) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Nizinna 30/1.


Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o roczny plan finansowy Centrum,

2) prowadzenie rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo- wychowawczych,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych z Centrum i z obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

5) organizowanie pracy Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo -wychowawczym,

6) realizacja polityki kadrowej Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeprowadzenie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,

7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów oraz innych aktów dotyczących działalności Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych,

9) przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych dla Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

11) prowadzenie wszystkich spraw związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w obsługiwanych placówkach, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przedmiot działalności Domu dla Dzieci „MIESZKO”:

Dom dla Dzieci „MIESZKO” jest placówką opiekuńczo - wychowawczą łączącą zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej. Dom dla Dzieci "MIESZKO" jest placówką całodobową, zapewnia opiekę wychowankom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia. Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków. Placówka przeznaczona jest dla maksymalnie 14 wychowanków.

Przedmiot działalności Domu dla Dzieci „DOBRAWA”:

Dom dla Dzieci „DOBRAWA” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjallizacyjnego, łączącą działania socjalizacyjne i usamodzielniające skierowane na dziecko i jego rodzinę. Dom dla Dzieci "Dobrawa" jest placówką całodobową, zapewnia opiekę wychowankom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia. Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków. Placówka przeznaczona jest dla maksymalnie 14-stu wychowanków.

Przedmiot działalności Domu dla Dzieci "BOLESŁAW":

Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, łączącą działania socjalizacyjne i usamodzielniające skierowane na dziecko i jego rodzinę. Dom dla Dzieci "BOLESŁAW" jest placówką całodobową, zapewnia opiekę wychowawnkom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia. Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków. Placówka przeznaczona jest dla maksymalnie 14-stu wychowanków.

7. Sposób przyjmowania i zalatwiania spraw

W sprawie skarg i wniosków dyrektor Centrum Administracyjnego przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 12:00 – 15:00.

Informacja publiczna udostępniana jest:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
- na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Adres skrytki ESP: /CentrumAdministracyjne/SkrytkaESP

8. Wysokość opłat
W roku 2021 średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu dla Dzieci "MIESZKO",Domu dla Dzieci "DOBRAWA", Domu dla Dzieci "BOLESŁAW" wynosi: 7.309,00 zł.
9. Rejestry, archiwa, ewidencje

W jednostce prowadzi się:

- rejestry finansowo – księgowe,
- rejestr pracowników,
- ewidencję wychowanków,
- rejestr meldunkowy,
- rejestr zarządzeń,
- rejestr kontroli,
- rejestr inwentarzowy.

10. Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych/Urząd Miasta Rzeszowa:

Imię i nazwisko: Maciej Golarz
e-mail: iod2@erzeszow.pl

Kluzula informacyjna dot. danych osobowych

11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Monika Dobrowolska 2020.09.16
Zatwierdził Małgorzata Bąk 2020.09.16