Zasady dostępu do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA


Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1429 tj.), o dostępie do informacju publicznej, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

ZRÓDŁA PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI PUBLICZNEJ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w „przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności”.


W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Dotyczy to:

1) protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych;

2) oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz Radnych Rady Miasta Rzeszowa.

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Gminy Miasto Rzeszów w celu ich ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (https://bip.erzeszow.pl);
udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (np. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa http://www.rzeszow.pl/ )
przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Gmina Miasto Rzeszów nie jest obowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej posiadanej przez Gminę Miasto Rzeszów jest przestrzeganie:

1) obowiązku poinformowania o źródle, w przypadku informacji przestrzennej wskazanie linka do źródła informacji, a także poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej poprzez zawiadomienie organu drogą elektroniczną oraz w miejscu opublikowania informacji przetworzonej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
została udostępniona w inny sposób (np. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;
wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji;
została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego.

Wniosek winien zawierać w szczególności:

nazwę podmiotu zobowiązanego;
informacje o wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi w sposób lub w formie wskazanych we wniosku);
wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana;
wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny);
wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego;
wskazanie sposobu przekazania informacji.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacja sektora publicznego udostępniana jest co do zasady bezpłatnie.Gmina Miasto Rzeszów może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku

o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i określonej w formie, stosownie do Zarządzenia nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek) oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania czy przekazania informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Miasto Rzeszów, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, jeżeli jej wytworzenie w sposób lub
w formie wskazanych we wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można kierować na adres: umrz@erzeszow.pl, złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP.

Gmina Miasto Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego będącego utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Miasto Rzeszów.

Gmina Miasto Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Gmina Miasto Rzeszów, nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie.