Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
e-PUAP
3. Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

4. Miejsce złożenia dokumentów

1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2. Złożenie osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: umrz@erzeszow.pl

4. Przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

- drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP,

- pocztą tradycyjną,

- osobiście w siedzibie urzędu.

6. Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

7. Podstawa prawna
-
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował - data
Zatwierdził - data
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty - data