Zasady udzielania nieodplatnej pomocy prawnej

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Treść oświadczenia oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

1. Zapisy na porady
Zapisy pod numerem telefonu 1 77 88 99 00 (czynnym w godzinach pracy Urzędu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@erzeszow.pl.
Informacja dotycząca rezerwacji wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej
Osoby chcące zapisać się do punktu za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz adresu punktu, z którego chcą skorzystać, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.
Przesłana przez osobę zainteresowaną propozycja terminu nie jest równoznaczna z zarezerwowaniem wizyty.
W przypadku, gdy dany termin w wybranym punkcie będzie dostępny, Urząd Miasta Rzeszowa przekaże informację zwrotną z potwierdzeniem rezerwacji wizyty.
Jeśli w zaproponowanym terminie będzie już zarezerwowana wizyta lub rezerwacja nie będzie możliwa z innych przyczyn, osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej zostanie poproszona o wybranie innego terminu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

2. Udzielanie porad poza punktem
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę (z wyłączaniem nieodpłatnej mediacji) poza punktem, przez telefon lub przez Internet (za pośrednictwem Aplikacji Skype lub Google Hangouts).
Osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście, chcące skorzystać z porady poza punktem, powinny wykazać przynajmniej znaczny stopień niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu, który uniemożliwia im stawienie się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Porady prawne dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa będą udzielane w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:
1) telefonicznie lub pocztą elektroniczną – do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Osoba zainteresowana taką formą porady, spełniająca jeden z wyżej wskazanych warunków, przed jej udzieleniem powinna dostarczyć oświadczenie osoby uprawnionej, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (treść w załączeniu).
Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa w formie papierowej lub elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć informację o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z takiej formy pomocy oraz dostępnych danej osobie środkach porozumiewania się na odległość.
2) przez Internet – za pośrednictwem Aplikacji Skype lub Google Hangouts.
Do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Osoba zainteresowana taką formą porady, spełniająca jeden z wyżej wskazanych warunków, przed jej udzieleniem powinna dostarczyć oświadczenie osoby uprawnionej, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (treść oświadczenia w załączeniu).
Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa w formie papierowej lub elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć informację o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z takiej formy pomocy oraz dostępnych danej osobie środkach porozumiewania się na odległość.
3) w formie wideorozmowy. Usługa opiera się na bezpośrednim dostępie on-line do tłumacza języka migowego – do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Osoba zainteresowana taką formą porady, spełniająca jeden z wyżej wskazanych warunków, przed jej udzieleniem powinna dostarczyć oświadczenie osoby uprawnionej, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (treść oświadczenia w załączeniu).
Oświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa w formie papierowej lub elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć informację o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z takiej formy pomocy.
Po dostarczeniu oświadczenia oraz wyżej wymienionej informacji ustalany jest i zapisywany w kalendarzu termin udzielenia porady.
Porady udzielane będą w budynkach przy ul. Okrzei 1 i pl. Ofiar Getta 7 przez osoby z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w lokalu przy ul. Rynek 7.
Udzielanie porad z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN
Do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Informacja na temat sposobu dokonywania zgłoszenia oraz wzór wniosku o zapewnienie tłumacza znajdują się pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/317-jezyk-migowy-w-urzedzie.html

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

3. Zakres pomocy
Zakres pomocy obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism (z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Pomoc obejmuje również mediację.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej mediacji powinny zgłosić taką potrzebę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Załączniki: