Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Miasta Rzeszowa


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tworzone przez Gminę Miasto Rzeszów

 

 

Lp.

Adres punktu

Czas pracy punktu

Forma pomocy

oraz prowadzący

Lokal z dogodnym dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich

1.

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Pułaskiego 11

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

nieodpłatna pomoc prawna

radcy prawni

nie

2.

Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”

ul. Beskidzka 6

poniedziałek-czwartek

godz. 9.00-13.00

piątek, godz. 8.00-12.00

nieodpłatna pomoc prawna

adwokaci

nie

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

ul. Wyspiańskiego 16a

poniedziałek-piątek

godz. 8.00-12.00

nieodpłatna pomoc prawna

radcy prawni

nie

4.

ul. Langiewicza 15

poniedziałek-piątek

godz. 7.30-11.30

nieodpłatna pomoc prawna

adwokaci

tak

5.

ul. Langiewicza 15

poniedziałek-piątek

godz. 11.30-15.30*

* w dniach 14.04.2021 r. (środa), 21.04.2021 r (środa), 28.04.2021 r. (środa), 05.05.2021 r. (środa)
oraz 12.05.2021 r. (środa) punkt działa w godz. 11.30-17.00

** w dniu 19.05.2021 r. (środa) punkt czynny w godz. 11.30-16.00

*** punkt nie działa w dniach 24.12.2021 r. (piątek)
oraz 31.12.2021 r. (piątek)

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

tak

6.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz sobota

godz. 8.00–12.00*

* w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) punkt działa
w godz. 8.00-14.00)

** w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 8.00-16.00

*** w dniu 18.06.2021 r. (piątek) punkt działa w godz. 8.00-14.00

**** w dniu 05.07.2021 r. (poniedziałek) punkt działa w godz. 8.00-16.00

***** w dniu 16.07.2021 r. (piątek) punkt działa w godz. 8.00-14.00

****** w dniu 29.07.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 8.00-13.00

nieodpłatna pomoc prawna

organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”

nie

7.

Rzeszowska Rada Seniorów

Rynek 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

godz. 16.00-20.00

oraz sobota

godz. 12.00-16.00*

*w dniach 14.06.2021 r. (poniedziałek), 15.06.2021 r. (wtorek) oraz 17.06.2021 r. (czwartek) punkt działa w godz. 14.00-20.00

** w dniu 19.06.2021 r. (sobota) punkt działa
w godz. 10.00-16.00

*** dniu 01.07.2021 r. (czwartek) punkt działa
w godz. 10.00-16.00

**** w dniach 08.07.2021 r. (czwartek) oraz 09.07.2021 r. (piątek) punkt działa w godz. 12.00-20.00

*****punkt nie działa w dniu 24.12.2021 r. (piątek)

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

organizacja pozarządowa:

Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon"

nie

8.

Rzeszowski Dom Kultury,

Filia „Widokowa”

ul. Widokowa 1

poniedziałek-piątek

godz. 9.00-13.00

nieodpłatna pomoc prawna

organizacja pozarządowa:

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia

tak

Stan na dzień 28.06.2021 r.

Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielana są na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej, finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Państwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki publiczne przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ośmiu punktów pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Rzeszowie w 2021 roku, to 528 000,00 zł.

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Treść oświadczenia oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1. Zapisy na porady

Zapisy pod numerem telefonu 1 77 88 99 00 (czynnym w godzinach pracy Urzędu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@erzeszow.pl.

Informacja dotycząca rezerwacji wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoby chcące zapisać się do punktu za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o podawanie w treści wiadomości preferowanego terminu (daty i godziny) oraz adresu punktu, z którego chcą skorzystać, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

Przesłana przez osobę zainteresowaną propozycja terminu nie jest równoznaczna z zarezerwowaniem wizyty.

W przypadku, gdy dany termin w wybranym punkcie będzie dostępny, Urząd Miasta Rzeszowa przekaże informację zwrotną z potwierdzeniem rezerwacji wizyty.

Jeśli w zaproponowanym terminie będzie już zarezerwowana wizyta lub rezerwacja nie będzie możliwa z innych przyczyn, osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego zostanie poproszona o wybranie innego terminu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

  

  1. Udzielanie porad poza punktem

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście lub osoby doświadczające trudności w  komunikowaniu się mogą uzyskać poradę  (z wyłączaniem nieodpłatnej mediacji) poza punktem, przez telefon lub przez Internet (za pośrednictwem Aplikacji Skype lub Google Hangouts).

Osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście, chcące skorzystać z porady poza punktem, powinny wykazać przynajmniej znaczny stopień niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu, który uniemożliwia im stawienie się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady prawne  dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa będą udzielane w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

 

Porady (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

1) telefonicznie lub pocztą elektroniczną – do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba zainteresowana taką formą porady, spełniająca jeden z wyżej wskazanych warunków,

przed jej udzieleniem powinna dostarczyć oświadczenie osoby uprawnionej, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (treść w załączeniu).

Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa w formie papierowej lub elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć informację o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z takiej formy pomocy oraz dostępnych danej osobie środkach porozumiewania się na odległość.

2) przez Internet – za pośrednictwem Aplikacji Skype lub Google Hangouts.

Do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba zainteresowana taką formą porady, spełniająca jeden z wyżej wskazanych warunków,

przed jej udzieleniem powinna dostarczyć oświadczenie osoby uprawnionej, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (treść oświadczenia w załączeniu).

Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa w formie papierowej lub elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć informację o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z takiej formy pomocy oraz dostępnych danej osobie środkach porozumiewania się na odległość.

3) w formie wideorozmowy. Usługa opiera się na bezpośrednim dostępie on-line do tłumacza języka migowego – do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba zainteresowana taką formą porady, spełniająca jeden z wyżej wskazanych warunków,

przed jej udzieleniem powinna dostarczyć oświadczenie osoby uprawnionej, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (treść oświadczenia w załączeniu).

Oświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa w formie papierowej

lub elektronicznej. Do oświadczenia należy dołączyć informację o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z takiej formy pomocy.

Po dostarczeniu oświadczenia oraz wyżej wymienionej informacji ustalany jest i zapisywany w kalendarzu termin udzielenia porady.

Porady udzielane będą w budynkach przy ul. Okrzei 1 i pl. Ofiar Getta 7 przez osoby z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w lokalu przy ul. Rynek 7.

Udzielanie porad z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN

Do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Informacja na temat sposobu dokonywania zgłoszenia oraz wzór wniosku o zapewnienie tłumacza znajdują się pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/317-jezyk-migowy-w-urzedzie.html

 

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

  1. Zakres pomocy

Zakres pomocy obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism (z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Pomoc obejmuje również mediację.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej mediacji powinny zgłosić taką potrzebę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

II. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Miasta Rzeszowa – publikowana zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

POMOC SPOŁECZNA, INTERWENCJA KRYZYSOWA

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom zamieszkałym w Rzeszowie, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód

ul. Skubisza 4
35-207 Rzeszów

17 863 53 89

- poradnictwo specjalistyczne: godz. 7.30-20.00

 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest udzielenie pomocy osobom nieumówionym.

 

- interwencja kryzysowa w formie schronienia: całodobowo

http://opsik.mopsrzeszow.pl/index.php

 

opsik@mopsrzeszow.pl

Mieszkańcy Miasta Rzeszowa

2.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

im. dr Henryka Hanasiewicza

Poradnictwo obejmuje konsultacje i poradnictwo dla rodziców oraz mediacji rodzinne.

ul. Unii Lubelskiej 4
35-016 Rzeszów

17 748 26 20

poniedziałek-piątek w godzinach pracy specjalistów

http://pow-rzeszow.org.pl/

 

17 748 26 20

pow-rzeszow@wp.pl

Z pomocy skorzystać mogą rodzice, opiekunowie prawni:

- dzieci przebywających w placówce,

- którzy chcą umieścić dzieci w placówce,

- mający problemy szkolno-wychowawcze z dziećmi.

3.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Rzeszowie

Zakres udzielanej pomocy obejmuje: poradnictwo rodzinne, pracę socjalną, poradnictwo pedagogiczne oraz poradnictwo psychologiczne.

ul. Nizinna 30/1
35-303 Rzeszów

17 478 14 20

17 748 14 21

17748 14 22

17748 14 23

Pomoc udzielana jest zgodnie z Indywidualnym Planem Pracy z rodziną lub z Indywidualnym Planem Pracy z Dzieckiem.

 

www.dommieszko.pl

 

sekretariat@domdziecka.resman.pl

Z pomocy mogą korzystać rodzice wychowanków, przebywających w Domu dla Dzieci „MIESZKO” i "DOBRAWA” oraz wychowankowie.

4.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Monitorowanie bezpieczeństwa

 

Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur: 22 361 69 00,22 785 700 177

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

dyzurny@rcb.gov.pl, poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba poszukująca informacji na temat  zarządzania kryzysowego.

PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE

5.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne i z zakresu praw dziecka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencja kryzysowa, psychoterapia oraz mediacje rodzinne

Telefoniczny dyżur interwencyjno-konsultacyjny dla dzieci i rodziców

ul. Rejtana 3
35-326 Rzeszów

17 748 38 00

17 748 38 19


Wizyty uzgadniane są indywidualnie po wcześniejszym umówieniu i prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00.

do końca czerwca 2021 r.: czwartki,
godz. 14.00-16.00

www.ppp2.rzeszow.pl

 

biuro@ppp2.rzeszow.pl

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy:

- osoby w wieku do 25 roku życia, korzystające z placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rzeszowa,

- rodzice/ opiekunowie prawni zamieszkali na terenie Miasta Rzeszowa,

- nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach na terenie Miasta Rzeszowa.

6.

Fundacja ITAKA

Poradnictwo dla osób będących w kryzysie psychicznym.

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

22 654 70 70 – Linia Wsparcia Fundacji „ITAKA”

  

 

116 000 – Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka

 

 

 

 

 

22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji „ITAKA”

poniedziałek-piątek,
godz.: 9.00-21.00

 

  


 

 

poniedziałek-piątek,
godz.: 9.00-21.00

 

 

 

 

poniedziałek-wtorek,
godz. 15.00-20.00

 

środa, piątek
godz. 10.00-15.00

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie psychicznym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

7.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Uzależnień

Z pomocy mogą skorzystać osoby dorosłe uzależnione od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, a także cierpiące z powodu uzależnień niechemicznych (głównie hazard).

ul. Kochanowskiego 17
35-201 Rzeszów

Rejestracja osobista lub telefoniczna w godzinach od 6:30 - 17:30: 17 858 11 81, 699 670 655

 

 

http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/

 

clu@uzaleznienia.rzeszow.pl

Pomocy dla Osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, a także cierpiących z powodu uzależnień niechemicznych (głównie hazard).

 

Placówka posiada kontrakt z NFZ.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

8.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

(bezpłatna infolinia)

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia.info

 

POMOC PRAWNA

9.

Klinika Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Pomoc prawna

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów

17 867 04 16

Pomoc prawna jest udzielana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: klinika.prawa@wspia.eu

klinika.prawa@wspia.eu

http://e-klinika-prawa.wspia.eu/

Kryterium dochodu (osoby niezamożne) w oparciu o oświadczenie klienta.

10.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej utworzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Zakres pomocy obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism (z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

882 184 156

poniedziałek-piątek,

godz. 7.30-11.30

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym porady prawne są udzielane na odległość do odwołania

Umówienie
na teleporadę
jest możliwe
pod nr telefonu:
882 184 152
lub: e-mailem:
pomoc.
prawna@powiat.rzeszow.pl

 

pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

https://bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

11.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, utworzony przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

 

Punkt prowadzony jest przez Fundację Centrum
Poradnictwa Prawnego
„Prawnikon”

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

882 184 156

poniedziałek-piątek,

godz. 11.30-15.30

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym porady prawne są udzielane na odległość do odwołania

Umówienie
na teleporadę
jest możliwe
pod nr telefonu:
882 184 152
lub: e-mailem:
pomoc.
prawna@powiat.rzeszow.pl

pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

https://bip.powiat.rzeszow.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna

Z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

12.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Pomoc obejmuje: wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe.

ul. Fredry 4

35-959 Rzeszów

796 600 429

510 114 691 (całodobowy dyżur telefoniczny)

 17 86 20 122 (w godzinach pracy ośrodka)

poniedziałek, środa, czwartek, piątek, godz. 8.00-15.00

wtorek, godz. 10.00-18.00

sobota, godz. 8.00-12.00

 

 

 

Spotkanie z doradcą możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

http://porso.cba.pl/?page_id=375

 

porso@poczta.onet.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie.

PORADNICTWO Z ZAKRESU PROCEDUR ADOPCYJNYCH

13.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,

Oddział Ośrodek Adopcyjny

Osoby zainteresowane adopcją dziecka, rodziny adopcyjne, kobiety w ciąży.

ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

17 850 79 20

poniedziałek-czwartek,

godz. 7.30-15.30

oraz piątek, godz. 7.30-18.00

http://www.rops.rzeszow.pl/, http://adopcja.rzeszow.pl

 

sekretariat@rops.rzeszow.pl

Osoby zainteresowane adopcją dziecka, rodziny adopcyjne, kobiety w ciąży.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

14.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

22 560 16 00

poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

Adresaci porad: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

15.

Biuro Rzecznika Finansowego

Pomoc dla osób ubezpieczonych i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

- ubezpieczenia gospodarcze

22 333 73 28

 

 

 

-  OFE, PPK oraz osoby korzystających z indywidualnych kont emerytalnych
508 810 370

- ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

22 333 73 25

- zgłaszanie zastrzeżeń do działalności instytucji finansowych w związku z epidemią, dot. spraw ubezpieczeniowo-emerytalnych

 22 333 73 37

- zgłaszanie zastrzeżeń do działalności instytucji finansowych w związku z epidemią, dot. spraw bankowo-kapitałowych

22 333 73 38

- poniedziałek, godz. 8.00-18.00,

wtorek-piątek, godz. 9.00-16.00

 

- godz. 12.00-16.00

 

 

 

- godz. 9.00-16.00

 

 

 

- godz. 9.00-16.00

 

 

 

 

  - godz. 9.00-16.00

 

 

 

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

porady e-mail: porady@rf.gov.pl,

biuro@rf.gov.pl

poradyCOVID@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

PRAWA PACJENTA

16.

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro RPP

Pomoc z zakresu praw pacjenta

ul. Młynarska 46.

01-171 Warszawa

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy:
(+48) 22 125 66 00

24 h na dobę

7 dni w  tygodniu

 tip@nfz.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

17.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

22 572 63 68

poniedziałek-piątek,

godz. 8.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

18.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

pomoc dla osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa

22 461 60 00

poniedziałek-piątek,

godz. 8.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, DORADZTWO ZAWODOWE

19.

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,

Pomoc dla osób bezrobotnych, pracodawców oraz doradztwo zawodowe

al. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów

459 595 060

 

801 002 124

poniedziałek, godz. 8.00-16.00

wtorek-piątek, godz. 7.30-15.30
po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, umówieniu terminu wizyty

rzeszow.praca.gov.pl

 

cab@pup.rzeszow.pl
pup@pup.rzeszow.pl, rzrz@praca.gov.pl

Osoby posiadające status bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz pracodawcy krajowi.

2.

Wojewódzki Urząd Pracy

Poradnictwo zawodowe.

ul. A. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

17 74 32 848

 

17 85 09 230

poniedziałek -piątek,

godz. 7.30-15.30
po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty

wuprzeszow.praca.gov.pl/

 

wup@wup-rzeszow.pl

rzwu@praca.gov.pl

Oferta poradnictwa skierowana jest do:

- uczniów stojących przed wyborem szkoły wyższej lub stających na progu rynku pracy jako absolwenci

- absolwentów szkół i osób, które po raz pierwszy podejmują pracę zarobkową,

- osób poszukujących pracy, osób pracujących zarobkowo, które zagrożone są utratą pracy

21.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

Informacje o usługach urzędów pracy.

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

19 524 (z Polski), +48 22 19524 (z zagranicy)

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

PRAWO PRACY

22.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy inspektorat Pracy w Rzeszowie

Porady z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ul. Gen. St. Maczka 4
35-234 Rzeszów

Telefoniczne porady prawne:

 532 418 986 lub
533 411 932

poniedziałek-piątek,

godz. 9.00-14.00

https://rzeszow.pip.gov.pl/pl

 

kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

Porady z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

23.

Główny Inspektorat Pracy

Osoby zainteresowane poradami z zakresu prawa pracy.

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

801 002 006 (dla tel. stacj.)

459 599 000 (dla tel. kom.)

22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

 

www.bip.pip.gov.pl

Osoby zainteresowane poradami z zakresu prawa pracy.

PRAWO KONSUMENCKIE

24.

Miejski Rzecznik Konsumentów

Poradnictwo z zakresu prawa konsumentów

ul. Baldachówka 8/9
35-061 Rzeszów

1 77 88 99 00

poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30

https://bip.erzeszow.pl/pl/266-biuro-ochrony-konsumentow/2086-informacje-o-wydziale.html

 

 

konsument@erzeszow.pl

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które są na stałe zameldowane/ zamieszkałe w Rzeszowie.

25.

Federacja Konsumentów

O/Rzeszów

Poradnictwo z zakresu prawa konsumentów

ul. Jagiellońska 4
35-326 Rzeszów

Bezpośredni kontakt z doradcą możliwy jest po  wcześniejszym, ustaleniu terminu wizyty z doradcą za  pośrednictwem poczty elektronicznej
lub pod numerami telefonów: 17 85 22 827, 536 549 694 oraz 886 845 549

W dniach
01.06.2021 r.-
24.08.2021 r.
we wtorki
w godz. 10.00–13.00.

W dniach
24.08.2021 r.-
14.12.2021 r.
we wtorki
w godz. 10.00–14.00.

 

W dniach
02.06.2021 r.-
22.09.2021 r.
w środy
w godz. 12.00–15.00.

W dniach
22.09.2021 r.-
15.12.2021 r.
w środy
w godz. 12.00–16.00.

 

rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl

 

26.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Zakres pomocy:

- spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego;

- spory z zakresu sprzedaży konsumenckiej, turystki, usług deweloperskich, usług remontowo-budowlanych, edukacji niepublicznej, przewozu towarów itp.

ul. 8-go Marca 5

Rzeszów

17 862 14 53

17 862 14 54

poniedziałek, środa-piątek, godz. 7.15-15.15

oraz wtorek, godz. 8.00-16.00

po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, umówieniu terminu wizyty.

 

Do odwołania zawieszona jest bezpośrednia obsługa stron z zakresu:

- poradnictwa konsumenckiego,

- pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

- sądownictwa polubownego.

www.wiih.rzeszow.pl

www.ihrzeszow.ires.pl

 

sekretariat@wiih.rzeszow.pl

 

27.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo konsumenckie

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka:
801 440 220, 22 290 89 16

poniedziałek-piątek

godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

PRAWO PODATKOWE

28.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek-piątek

godz. 8.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

 

INNE

29.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Ochrona praw dziecka

 

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Chocimska 6?
00-791 Warszawa

800 12 12 12 (połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych) - telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

22 583 66 00
800 12 12 12? 

24 h na dobę

7 dni w  tygodniu

 

 

 

poniedziałek-piątek godz. 8.15-16.15

https://brpd.gov.pl/

 

rpd@brpd.gov.pl

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

30.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

poniedziałek

·         godz. 10.00-18.00

wtorek- piatek

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki: