Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w Gminie Miasto Rzeszów

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 W GMINIE MIASTO RZESZÓW.

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

 

 

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

 

Sposób realizacji

 

Terminy

1.

 

Powołanie Koordynatora ds. dostępności i Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rzeszów.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Powołanie Zarządzeniem nr 49/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 lipca 2020 r. w spr. wyznaczenia koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rzeszów.

 

 

lipiec 2020

2.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na Koordynatora ds. dostępności.

Koordynator ds. dostępności

1. Zgłoszenie danych koordynatora na listę koordynatorów ds. dostępności poprzez dedykowany adres e-mail.

 

 

sierpień 2020

Redaktor naczelny BIP

2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

3.

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie działań mających na celu analizę stanu faktycznego dostosowania obiektów administracyjnych do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

 

 

 

Koordynator

1. Skierowanie pism do Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa
i Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa w sprawie powołania Koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz powołania Zespołu ds. dostępności.

sierpień 2020

2. Spotkanie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności celem omówienia najważniejszych zagadnień wynikających
z przepisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

wrzesień 2020

3. Omówienie aktualnej dostępności Urzędu Miasta Rzeszowa i Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa dla osób niepełnosprawnych, celem przeprowadzenia samooceny
ze wskazaniem na wymagania w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym, cyfrowym i architektonicznym.

wrzesień 2020

4.

Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator + Zespół ds. Dostępności

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
i przekazanie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

listopad - grudzień 2020

5.

Analiza dostępności architektonicznej obiektów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów przedmiotowej ustawy.

Koordynator przy wsparciu Oddziału Gospodarczego w Wydziałe Organizacyjno – Administracyjnym oraz Przedstawicieli poszczególnych Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa

1. Przeprowadzenie analizy obecnego stanu obiektów pod kątem dostosowania ich architektury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

 

 

październik 2020

 

 

 

 

 

 

2. Przedstawienie koncepcji dostosowania architektonicznego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

3. Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia niezbędnych prac dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

6.

Analiza dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator przy wsparciu Wydziału Zdrowia, Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego oraz Przedstawicieli Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa

 

1. Przeprowadzenie analizy obecnego stanu obiektów pod kątem ich dostosowania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

 

2021

2.Przedstawienie koncepcji dostosowania informacyjno-komunikacyjnego obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia niezbędnych prac dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

7.

Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator przy wsparciu Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego, Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej oraz Przedstawicieli Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa

1. Dokonanie analizy i dostosowanie dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

od stycznia 2020 na bieżąco

 

2. Publikacja Deklaracji dostępności.

styczeń 2020

3. Sprawdzanie i podejmowanie działań mających na celu ciągłe udoskonalanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa do osób ze szczególnymi potrzebami.

 

na bieżąco

8.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa i Jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa

1. Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2020 /

luty 2021

2. Działania i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku,
ale nie w sposób samodzielny lub na zasadzie równości z innymi osobami (potrzebna pomoc innej osoby), albo które nie zapewniają dostępu do budynku podmiotu publicznego, ale umożliwiają skorzystanie z usług publicznych w inny sposób (np. online).
Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania
o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające
z zapisów art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Redaktor naczelny BIP

3. Podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa informacji wynikających z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze wskazaniem dostępu alternatywnego
(np. zapewnienie wsparcia wyznaczonej osoby, zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii).

9.

Zapewnienie szkoleń
z zakresu dostępności.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa

1. Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

listopad 2020

 

 

2. Planowanie kolejnych szkoleń w zakresie dostępności.

2021

10.

Uzyskanie danych zbiorczych do Raportu.

Urząd Miasta Rzeszowa, Jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa

Uzyskanie danych do raportu  od kierowników wszystkich komórek organizacyjnych urzędu i jednostek oraz analiza w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych przeszkód.

grudzień 2020 /

styczeń 2021

11.

Wdrożenie rozwiązań w zakresie  dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
w Gminie Miasto Rzeszów.

Urząd Miasta Rzeszowa, Jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa

1. Wystosowanie pism do komórek organizacyjnych, w których zidentyfikowano konieczność przeprowadzenia prac.

 

 

 

 

2021

2. Opracowanie harmonogramu przeprowadzenia niezbędnych prac.

3. Wdrożenie niezbędnych minimalnych rozwiązań.

4. Bieżące informowanie o nieprzewidzianych problemach przy wdrażaniu rozwiązań.

5.Uzyskanie informacji o zakończonym wdrożeniu rozwiązań.

 

12.

Sporządzenie Raportu zbiorczego i przekazanie go do Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Koordynator wraz z Zespołem ds. dostępności

1. Przygotowanie danych zbiorczych do Raportu w zakresie realizacji ustawy o dostępności z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących ich usunięcia.

do 20 luty 2021

 

 

 

2. Przekazanie Raportu do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

do 20 marzec 2021

3. Przekazanie Raportu do Ministra właściwego  za pośrednictwem Wojewody.

do 31 marca 2021

(kolejny w terminach przewidzianych ustawowo).

Redaktor naczelny BIP

4. Podanie do publicznej wiadomości i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa treści Raportu. 

kwiecień 2021

13.

Monitorowanie bieżących działań w zakresie zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym, architektonicznym, a także cyfrowym.

Koordynator wraz z Zespołem ds. dostępności

1. Prowadzenie spotkań Zespołu ds. dostępności celem bieżącej analizy stanu dostępności i zgłaszanych potrzeb wynikających ze zgłoszonych uwag, opinii czy sugestii.

 

 

 

Realizacja zadań
w trybie ciągłym

 

2. Współpraca z kierownikami oddziałów, wydziałów, jednostek organizacyjnych w zakresie poprawy dostępności. 

3. Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji
w zakresie dostępności oraz jej braku.

4. Prowadzenie okresowych przeglądów i raportowania.

14.

Realizacja przyjętych harmonogramów działania dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator i Zespół ds. dostępności

1.Zapoznanie pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa z harmonogramem działania dotyczącymi przystosowania obiektów do wymogów. 

luty 2021

2.Wdrożenie w miarę możliwości działań przyjętych w harmonogramie działania dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

na bieżąco

3.Monitorowanie realizacji przyjętych harmonogramów działania.

na bieżąco

 

Data sporządzenia: 28.12.2020 r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Henryk Wolicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: