Planowanie Przestrzenne

Mapa Rzeszowa

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  1. a) Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej (projektowanych) sieci uzbrojenia terenu,

- 3 egz. planu sytuacyjnego (co najmniej 2 egzemplarze) sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Na jednym egzemplarzu - przygotowanym na naradę koordynacyjną, należy podkolorować istniejące sieci w zbliżeniach i skrzyżowaniach z projektowanymi sieciami,

- potwierdzenie wniesienia opłaty

  1. b) dodatkowe dokumenty:

- pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego (np. w celu możliwości zawiadomienia drogą elektroniczną o wyznaczeniu narady koordynacyjnej lub przesłania skanu rachunku w celu dokonania opłaty za koordynację),

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy lub zabezpieczenia sieci, uzyskane od jednostek zarządzających poszczególnymi sieciami (np. MPWiK, MPEC),

- orientacja położenia projektowanych urządzeń.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak
3. Opłaty

Za koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłatę przed dokonaniem czynności, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późniejszymi zmianami).

Opłaty dla jednego wniosku pobierane są (liczone oddzielnie dla sieci i przyłączy) w wysokości:

- za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu             – 150,0 zł,

- za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu – 105, 0 zł,

- za pierwszy rodzaj przyłącza                                      - 105,0 zł,

- za każdy następny rodzaj przyłącza                          -   73,5 zł.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Geodezji – Oddział Obsługi Narad Koordynacyjnych, 35-002 Rzeszów, ul. Kopernika 15, pokój 3, tel. 17 8754880.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: po otrzymaniu wniosku z wymaganymi dokumentami zostaje wyznaczony termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Termin załatwienia sprawy: termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późniejszymi zmianami).
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Marcin Piekarz 2 marca 2017r.
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2 marca 2017r.