Informacja przestrzenna architektura i geodezja

Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie

Zmiana sposobu użytkowania gruntów

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Zmiana sposobu użytkowania gruntów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek napisany indywidualnie przez właściciela nieruchomości lub innych podmiotów posiadających prawo do nieruchomości (brak formularza wymaganego przepisami prawa)

Załączniki: mapa uzupełniająca z wykazem zmian rolnych

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1
Sekretariat Wydziału Geodezji – ul. Kopernika 15, pok. nr 19
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

6. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 - w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
7. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r. poz. 1034)
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Piotr Korczykowski 2 marca 2017r.
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2 marca 2017r.