Informacje o Jednostce

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

im.Marii Hanasiewicz

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a
Telefon

17 748 26 20 - sekretariat

17 748 26 14 - wychowawcy

17 748 26 15 - psycholog, pedagog, terapeuta

17 748 26 16 - intendent

17 748 26 18 - księgowość, kadry

Fax 17 748 26 21
e-mail sekretariat@powm.resman.pl
Adres skrytki ESP na ePUAP  /pow-rzeszow/Skrytka_ESP
www
Godziny pracy Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30  
Wychowawcy: całodobowo
Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta: wg grafiku od 8.00-18.00
Pracownicy administracji i obsługi: 7.30-15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Jolanta Milewska
Siedziba 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4
Telefon 17 748 26 20
e-mail sekretariat@powm.resman.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę
4. Podstawa prawna
Uchwała Nr VI/110/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej placówek opiekuńczo - wychowawczych.
5. Struktura organizacyjna

Struktura_organizacyjna

6. Zadania
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz jest całodobową placówką typu socjalizacyjnego. 
Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, której przedmiotem działalności jest sprawowanie opieki i wychowania wobec dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Do zadań placówki należy:
1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2. Realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z powiatem organizującym pracę z    rodziną;
3. Umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
4. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. Obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. Zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;                                 
8 .Przygotowanie diagnozy psychofizycznej, pedagogicznej, zdrowotnej i diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka oraz wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i rodziną;
9. Opracowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny,a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny-we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną;
10 . Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna z dzieckiem;
11. Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w celu umożliwienia bezproblemowego   powrotu dziecka do rodziny naturalnej;
12. Złożenie przez dyrektora Placówki w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w placówce do właściwego sądu wniosek wraz  z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej;
13. Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego oraz  monitorowanie i nadzorowanie tego obowiązku.

Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, placówkami pomocy  społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
i innymi specjalistycznymi, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami, w tym charytatywnymi.

Celem Placówki  jest działanie na rzecz:
1)    reintegracji rodziny ;                                                                                                       
2)    powrotu dziecka do rodziny;
3)    przysposobienia;
4)    umieszczenia w pieczy zastępczej.
7. Tryb działania

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów działającą w formie jednostki budżetowej.
Placówka jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  im. Marii Hanasiewicz  w Rzeszowie  prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów:

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

Statut

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz

8. Wysokość opłat
W roku 2019 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie wynosi: 6.388,00 zł
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Dostęp do archiwum regulują:  ustawa o dostępie do informacji publicznej
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Ogólna klauzula informacyjna
11. Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej POW może być udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostpnienie informacji publicznej


Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@powm.resman.pl

- faksem na nr: 17 748 26 21

- listownie na adres: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dane opracowania
Opracował Jolanta Milewska
Zatwierdził Jolanta Milewska
Osobwa publikująca Jolanta Milewska
Osoba wytwarzająca Jolanta Milewska