Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Wartość projektu: 27 310 176 PLN
Kwota dofinansowania: 19 918 905 PLN
Wkład własny: 7 391 271 PLN
Okres realizacji: 04.2007 r. – 06.2008 r.

Opis projektu:

Projekt dotyczył przebudowy ulicy Sikorskiego w Rzeszowie, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa. Ulica Sikorskiego ma zasadnicze znaczenie także dla transportu publicznego w południowo – wschodniej części miasta. Stanowi główne połączenie osiedla Zimowit dzielnicy Zalesie, a także częściowo dzielnicy Drabinianka z drogą krajową nr 4 i największymi centrami handlowo-usługowymi miasta. Droga ta ma istotne znaczenie dla ruchu lokalnego, związanego z codziennymi dojazdami do pracy mieszkańców okolic Tyczyna, Dynowa, Błażowej oraz transportem towarowym. Obecnie ulica Sikorskiego składa się z odcinka dwujezdniowego i jednojezdniowego. Skrzyżowania ul. Sikorskiego z ulicami: Nowowiejską, Łukasiewicza, Robotniczą i Strażacką są skrzyżowaniami zwykłymi, nieskanalizowanymi, bez sygnalizacji świetlnej. Stan techniczny ul. Sikorskiego jest znacząco niższej jakości od stanu technicznego dróg biegnących w tym samym ciągu, leżących po obu jej krańcach.
Łączna długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 2,69 km. Zakres projektu obejmował poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu w obu kierunkach na odcinku od Al. Powstańców Warszawy do ul. Łukasiewicza oraz do 2 pasów ruchu na odcinku przed skrzyżowaniem z ulicami Robotniczą i Strażacką. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona do nośności 100 kN/oś na całym przebudowywanym odcinku ulicy. Przebudowane zostały skrzyżowania z ulicami bocznymi, a także drogi zbiorcze, zainstalowano dwie sygnalizacje świetlne. Wzdłuż drogi powstały ciągi pieszo-rowerowe – 1,04 km i chodniki dla pieszych – 1,6 km. Przebudowie uległy także zatoki autobusowe oraz system oświetlenia ulicznego. Projekt przewidywał również modernizację mostu na potoku Matysówka oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej.
Poszerzenie ul. Sikorskiego do trzech pasów ruchu w obu kierunkach na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Łukasiewicza zostało podyktowane troską o zapewnienie sprawnej i bezpiecznej obsługi wzmożonego ruchu na tym odcinku. Ponadto budowa sygnalizacji świetlnej była konieczna ze względów bezpieczeństwa, sprawnej organizacji ruchu oraz łatwiejszego włączenia się pojazdów do ruchu na ul. Sikorskiego. Docelowo sygnalizacja ta została podłączona do centralnego, komputerowego systemu sterowania i monitoringu komunikacji w mieście.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu, a w szczególności poszerzenie do trzech pasów ruchu w obie strony, pozwoliła na znaczne rozładowanie wzmożonego ruchu na tym odcinku, tym samym uzyskując lepszy dostęp do drogi krajowej nr 4.
Przebudowa ul. Sikorskiego ma wpływ również na podniesienie bezpieczeństwa ruchu poprzez zainstalowanie trzech systemów sygnalizacji ulicznej oraz możliwość bezkolizyjnego włączania się do ruchu z ul. Łukasiewicza do ul. Sikorskiego. Odcinek ten był jednym z najbardziej niebezpiecznych na terenie miasta, w rezultacie podjętych działań przewidywano zmniejszenie wypadków oraz kolizji.
Zrealizowany projekt przyczynia się w znacznym stopniu do zmniejszenia negatywnego oddziaływania drogi na środowisko. Zwiększenie przepustowości ulicy spowodowało większą płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszeniu uległa ilość spalin emitowanych przez pojazdy. Natomiast poprawa stanu technicznego nawierzchni (wyeliminowanie kolein, nierówności i ubytków jezdni) spowodowała zmniejszenie hałasu i wibracji emitowanych przez przejeżdżające pojazdy. Wzdłuż przebudowanej drogi zamontowano ekrany akustyczne, która mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu powodowanego ruchem drogowym na otaczającą ulicę zabudowę mieszkaniową. W ramach projektu przebudowano 2,69 km drogi, zmodernizowano 3 skrzyżowania oraz most, wybudowano 1,6 km chodników, 1,04 km ciągów pieszo-rowerowych, a także powstały dwa nowe sygnalizacje świetlne.