Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Szkolenie językowe i multimedialne-szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie językowe i multimedialne-szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych miasta Rzeszowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: JWS Jagielończyk

Wartość projektu: 316 688 PLN
Kwota dofinansowania: 316 688 PLN (100% dofinansowania)
w tym:
Europejski Fundusz Społeczny: 237 516 PLN
Budżet Państwa: 79 172 PLN
Okres realizacji: 01.10.2006r. – 29.11.2007r.

Opis projektu:

Projekt adresowany był do pracowników instytucji publicznych miasta Rzeszowa zainteresowanych udziałem w kursach językowych i multimedialnych. Priorytetowo traktowane były osoby powyżej 40 roku życia, które nie posługiwały się językiem obcym lub posługiwały się nim w stopniu niedostatecznym.
W ramach szkolenia zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego były prowadzone na 3 poziomach trudności:

  • podstawowym /A1 i A2/ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia .Językowego),
  • średnio zaawansowanym stopnia niższego /B1/,
  • średnio zaawansowanym stopnia wyższego /B2/.

Równocześnie z zajęciami językowymi uczestnicy kursu brali udział w zajęciach z zakresu autoprezentacji i obsługi multimediów. Projekt obejmował przeszkolenie 120 osób w 10 grupach 12 - osobowych. Dla każdej grupy przeprowadzone było 120 godzin zajęć językowych i 60 godzin zajęć z zakresu autoprezentacji i multimediów. Szkolenie językowe kładło nacisk na wszystkie formy komunikacji językowej (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie).
Szkolenie zostało zakończone wewnętrznym egzaminem dla grup na poziomie A1 i A2 i zewnętrznym egzaminem TELC dla grup na poziomie B1 i B2 – oraz uzyskaniem bezpłatnych certyfikatów. Lektoraty w ramach kursu odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny w obiektach użyteczności publicznej w okresie 25.10.2006 r. – 27.09.2006 r. Zajęcia były prowadzone przez trenerów posiadających szeroką wiedzę oraz doświadczenie praktyczne. Zostały one przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem MEN i MIPS z dnia 12.10. 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472).

Po zakończenia językowej części szkoleń, w dniu 22 czerwca 2007 roku w Ratuszu Miejskim odbyła się „Konferencja dla Beneficjentów Ostatecznych szkolenia językowego i multimedialnego – szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w instytucjach publicznych Miasta Rzeszowa” przy udziale przedstawicieli Beneficjenta oraz Instytucji Wdrażającej i zaproszonych gości. W dniu 25 czerwca odbył się egzamin na certyfikat TELC (The European Language Certificates), do którego przystąpiło 36 osób.

Po zakończeniu multimedialnej części szkoleń, 28 września 2007 roku w Ratuszu miejskim odbyła się konferencja dla Beneficjentów Ostatecznych podsumowująca realizację projektu, z udziałem władz miasta Rzeszowa i przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a także przedstawicieli Wykonawcy projektu – Firmy Szkoleniowej JWS Jagiellończyk oraz innych zaproszonych gości.

Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry trenerskiej oraz samych kursantów udało się osiągnąć zaplanowane w projekcie wskaźniki oraz liczbę edycji kursu i osób, które ukończyło szkolenie. W rezultacie 136 Beneficjentów Ostatecznych ukończyło szkolenia, z których 104 osoby zadeklarowały chęć dalszego uczestnictwa w podobnych kursach. Ogółem wszystkim słuchaczom udzielono ponad 24 tysiące godzin wsparcia szkoleniowego. Stwierdzono znaczne postępy kompetencyjne w zakresie języków obcych jak również znajomości technik multimedialnych. Przeprowadzone hospitacje zajęć wykazały prawidłowość realizacji tematyki szkoleń oraz sposobu prowadzenia zajęć.