Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa podkarpackiego 2005-2006

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Znak Europejski Fundusz Społeczny, Flaga Unia Europejska

Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa podkarpackiego 2005-2006

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent – Lider: Starostwo Powiatowe w Sanoku
Partner: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość całości projektu: 1 857 634,78 PLN
Wartość udziału Gminy Miasto Rzeszów w ramach dofinansowania projektu: 56 450,85 PLN
Kwota dofinansowania: 56 450,85 PLN (100% dofinansowania)
Okres realizacji: 2004 –2005r.

Opis projektu:

Był to już kolejny projekt w ramach którego pomoc uzyskała najbardziej potrzebująca młodzież zamieszkała na terenie Rzeszowa. Podobnie jak w poprzednim roku porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Starostwem Powiatowym w Sanoku. Stypendia przyznawane były tylko studentom o niskich dochodach w rodzinie, co ma na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych, a w dalszej perspektywie wpłynie na poziom wykształcenia naszych młodych mieszkańców. W projekcie brało udział 24 podmioty z terenu województwa podkarpackiego.
O stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali łącznie następujące warunki:

 1. Studiowali w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.
 2. Byli zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Rzeszowa.
 3. Pochodzili z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 250,00 zł netto, oraz 300 zł netto, gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwoty te ustalało się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2004.
 4. Urodzili się po 1978 roku.
 5. Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.
Przebieg realizacji projektu:
 • Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przyznała na rok akademicki 2005/2006 - 92 stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w tym:
 • 33 stypendia w wysokości 150 zł na okres 5 miesięcy,
 • 21 stypendia w wysokości 120 zł na okres 5 miesięcy,
 • 38 stypendiów w wysokości 100 zł na okres 5 miesięcy.
 • Stypendyści zawarli umowy o wypłatę stypendium z Powiatem Sanockim, który zobowiązał się do wypłaty gotówkowej stypendiów na okres od 22 listopada 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.
 • Ogółem w ramach stypendiów wypłacono kwotę 56 350 zł.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie szans edukacyjnych 92 rzeszowskich studentów. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych napotykają studenci z ubogich rodzin.