Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap I

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 8 767 325 PLN
Kwota dofinansowania: 6 574 888 PLN
Wkład własny: 1 974 637 PLN
Budżet Państwa: 217 800 PLN
Okres realizacji: 04.2005 r. – 08.2006 r.

Opis projektu:

W chwili przystąpienia do realizacji projektu miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie posiadało słabą infrastrukturę informatyczno - telekomunikacyjną w stosunku do znaczących centrów administracyjnych w Polsce. Dla wzmocnienia konkurencyjności regionu oraz przyspieszenia jego rozwoju samorząd Rzeszowa, oraz władze gmin ościennych, podjęły szeroko zakrojone działania mające na celu polepszenie infrastruktury komunikacyjnej, ze szczególnym naciskiem na infrastrukturę telekomunikacyjną i teleinformatyczną. Jednym z problemów w zarządzaniu miastem i świadczeniem usług publicznych dla mieszkańców była rozproszona baza lokalowa urzędów i instytucji. Dlatego też Gmina Miasto Rzeszów w porozumieniu z samorządami Głogowa Małopolskiego i Krasnego dążyła do rozpowszechnienia szerokopasmowego internetu na terenie aglomeracji rzeszowskiej. Działania te miały zainicjować również znaczący wzrost konkurencyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku zakończonej procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN etap I - dostawa, montaż i uruchomienie centrum zarządzania siecią, 2 stacji bazowych, 91 stacji abonenckich, połączenie ich z lokalną infrastrukturą teleinformatyczną znajdującą się w każdej z 91 lokalizacji”, został wybrany wykonawca z którym zawarto umowę w dniu 30 września 2005 r.


W ramach realizacji projektu wybudowano dwie stacje bazowe – węzły szkieletu, które w promieniu 30 km skupiają ruch ze stacji abonenckich, umieszczonych w 85 jednostkach organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy miejskiej Rzeszów, miasta Głogów Małopolski i gminy Krasne. Stacje te zintegrowały lokalne sieci LAN znajdujące się w tych budynkach w jedną bezpieczną i szybką sieć klasy metropolitarnej WMAN z centrum zarządzania w Rzeszowie.

W budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa i Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni ustawiono Kioski Internetowe z darmowym dostępem do internetu za pośrednictwem sieci ResMAN.

Efekty realizacji projektu:

Zainstalowano łącznie 91 jednostek abonenckich, powstało ponad 1200 punktów dostępu do internetu, w postaci komputerów biurowych. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych urządzeń zostały zastosowane internetowe bramki głosowe VoIP, eliminujące tradycyjną sieć telefoniczną. Liczba takich punktów dostępu przekroczyła 1000. Szerokopasmowy internet dostarczony do jednostek publicznych został udostępniony wszystkim mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 44 Hot-Spotów, czyli punktów dostępu do internetu typu Wi-Fi. Centrum zarządzania posiada punkty styku (połączenia) z każdym wyrażającym chęć dostawcą internetu, wyprowadzającym ruch lokalny na zewnątrz – w skali regionu i kraju. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na rozwój zaplecza informatyczno – telekomunikacyjnego w obrębie Gminy Miasta Rzeszowa i okolic. Nowopowstała infrastruktura sieci ResMan pozwoliła na upowszechnienie się zjawiska swobodnego dostępu do internetu wśród mieszkańców miasta i okolic oraz na umocnienie się społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem http://www.resman.pl/