Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie
Nr projektu Z/2.18/III/3.2/10/06

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Priorytet 3: Rozwój lokalny
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 16 149 743 PLN
Kwota dofinansowania: 5 810 462 PLN
Budżet Państwa: 968 410 PLN
Wkład własny: 9 370 871 PLN
Okres realizacji: 01.2005 r. - 02.2008 r.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie objęte projektem miało na celu utrzymanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego miasta Rzeszowa, jak również zwiększenie atrakcyjności turystycznej stolicy Podkarpacia. Projekt stanowił kontynuację rozpoczętych w latach 90-tych XX wieku działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w rzeszowskim śródmieściu wraz z przebudową i porządkowaniem podziemnej infrastruktury technicznej. W celu podniesienia jakości istniejącego obiektu turystycznego, przystąpiono do wydłużenia Podziemnej Trasy Turystycznej i rekonstrukcji płyty rzeszowskiego Rynku. Działania będące przedmiotem projektu miały za zadanie wydobyć i uatrakcyjnić zabytkowy układ urbanistyczny Starówki, podkreślić wartość historyczną obiektów znajdujących się w jej obrębie i stworzyć nowe ramy dla ówczesnej działalności społeczno-kulturalnej. Dotychczas istniejące niezabezpieczone obiekty i wyrobiska podziemne były przyczyną powstawania nowych zapadlisk i nierównomiernego osiadania gruntu, co powodowało pękanie ścian kamienic, uszkodzenia wodno-kanalizacyjne czy też zapadliska nawierzchni Rynku.
Projekt stanowił kontynuację I etapu trasy zrealizowanego przy pomocy metod górniczo-budowlanych i metody odkrywkowej. Prace były wykonywane ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego. Końcowym etapem prac była adaptacja i połączenie realizowanego 156 m odcinka trasy z dotychczasową 213 m trasą turystyczną i udostępnienie całej 369 - metrowej trasy odwiedzającym. Prowadzone były także prace związane z rekonstrukcją i zagospodarowaniem płyty Rynku i wykonaniem obiektu wejścia do podziemnej trasy turystycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  1. Prace penetracyjno-badawczo-archeologiczne i zabezpieczające obszaru nieistniejącej zabudowy zachodniej pierzei Rynku i zabudowy pod płytą rynku do połączenia z istniejącą trasą podziemną oraz oddanie do użytkowania dotychczasowej 213 m trasy turystycznej.
  2. Rekonstrukcja i zagospodarowanie płyty Rynku o powierzchni 7096 m2.
  3. Wykonanie obiektu wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej. Obiekt wejścia pełnił funkcje:
    - centrum informacyjno – kulturalnego miasta,
    - zaplecza technicznego, socjalnego i sanitarnego dla organizacji imprez na płycie Rynku i w Podziemnej Trasie Turystycznej.
 Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu zapewniła rewitalizację płyty Rynku Staromiejskiego o powierzchni 7096 m2 i unikatowej Trasy Podziemnej miasta Rzeszowa, której długość wynosi obecnie 369m. Rozwiązania techniczne dotyczące rekonstrukcji płyty umożliwiły atrakcyjne i bezpieczne użytkowanie Rynku. Zapewniły również ochronę reliktów kultury przed zniszczeniem wskutek wjazdu na rynek pojazdów oraz zabezpieczają piwnice przed penetracją wód opadowych.
Przebudowany obiekt wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej o powierzchni 646m2 pełni dwie zasadnicze funkcje:

  • zewnętrzną w odniesieniu do Rynku jako niekubaturowe wypełnienie przestrzeni po kwartale zabudowy, z możliwością montażu estrady,
  • wewnętrzną w odniesieniu do obsługi ruchu turystycznego, jako miejskie centrum informacji turystycznej powiązane z wejściem do podziemnej trasy oraz zapleczem dla estrady i imprez organizowanych na Rynku.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności urządzonej przestrzeni publicznej i poprawy jakości istniejącego obiektu turystycznego. Mieszkańcy Rzeszowa i okolic, jak również turyści, wraz ze wzrostem usług turystycznych i kulturowych, otrzymali szereg nowych propozycji spędzania wolnego czasu w obrębie ścisłego centrum miasta. Projekt przyczynił się również do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru restrukturyzowanego poprzez budowę i modernizacje lokalnej bazy turystyczno-kulturalnej.