Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa podkarpackiego 2004-2005

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Znak Europejski Fundusz Społeczny, Flaga Unia Europejska

Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa podkarpackiego 2004-2005

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent – Lider: Starostwo Powiatowe w Sanoku
Partner: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość całości projektu: 1 761 650,73 PLN
Wartość udziału Gminy Miasto Rzeszów w ramach dofinansowania projektu: 78 753 PLN
Kwota dofinansowania: 78 753 PLN (100% dofinansowania)
Okres realizacji: 2004 –2005r.

Opis projektu:

W ramach projektu „Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005” na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Rzeszów i Starostwem Powiatowym w Sanoku były przyznane stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na pobyt stały w Rzeszowie. Pomoc finansowa przeznaczona była dla młodzieży o niskich dochodach w rodzinie. W projekcie brały udział 24 podmioty z terenu województwa podkarpackiego.
O stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali łącznie następujące warunki:

  • Pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 250 zł netto oraz 300 zł netto, gdy o stypendium ubiegała się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwoty te ustalało się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2003.
  • Byli zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Rzeszowa.
  • Studiowali w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym.
Przebieg realizacji projektu:
  • Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przyznała na rok akademicki 2004/2005, 102 stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, w tym:
  • 78 stypendiów w wysokości 200 zł na okres 4 miesięcy
  • 24 stypendia w wysokości 170 zł na okres 4 miesięcy.
  • Stypendyści zawarli umowy o wypłatę stypendium z Powiatem Sanockim, który zobowiązał się do wypłaty gotówkowej stypendiów na okres od 17 grudnia 2004 r. do 15 lipca 2005 r.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie szans edukacyjnych 102 rzeszowskich studentów. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jakim były stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki projekt przyczynił się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych napotykają studenci z ubogich rodzin.