Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszow

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 8 870 049 PLN
Kwota dofinansowania: 4 918 511 PLN
Wkład własny: 3 951 538 PLN
Okres realizacji: 07.2004 r. – 03.2008 r.

Opis projektu:

Gmina Miasto Rzeszów zmierzała do stworzenia pełnej infrastruktury technicznej na terenie miasta. Zadania realizowane przez Beneficjenta w ramach projektu miały zapewnić w pełni możliwość korzystania z kanalizacji deszczowej i sanitarnej na nieuzbrojonych ówcześnie terenach Miasta Rzeszowa. Realizacja projektu umożliwiła rozdzielne odprowadzanie ścieków deszczowych i sanitarnych. W chwili przystąpienia do realizacji zadania, część wód opadowych trafiała do rowów a część kanalizacji sanitarnej, co w znacznym stopniu zwiększało koszty oczyszczania. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6876 m i 1646 m kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rzeszowa. Kanały miały być prowadzone na głębokościach 1,5-3,5 m.
Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzono przy wykorzystaniu rur z PCV i żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym typ GRA w przypadku kanalizacji sanitarnej. Do wykonania kanalizacji deszczowej wykorzystano rury żywiczne oraz PVC.
Projekt realizowany był w trzech dzielnicach miasta w podziale na 7 etapów:

  • Dzielnica Śródmieście (Etap 1 i 2) – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Lenartowicza”. W ramach zadania wybudowano 1646 mb kanalizacji deszczowej z rur o średnicy od 800 do 200 mm i 29 mb kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy od 400 do 200 mm.
  • Dzielnica Słocina (Etap 3, 4, 5, 6) – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Listopadowych I, II i III etap”. W ramach zadania wybudowano 3160m kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy od 400 do 260 mm.
  • Dzielnica Drabinianka (Etap 7) – zadanie „Główny kolektor sanitarny od ul. Miłej do ul. Sikorskiego wraz z siecią rozdzielczą”. W ramach zadania wybudowano 3687m kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy od 315 do 90 mm oraz dwóch przepompowni.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu wybudowano 6,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,63 km kanalizacji deszczowej. Powstały także dwie przepompownie ścieków. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosiła 320,8 km. Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła do 90ha. Podczas realizacji inwestycji przyjęto rozwiązania technologiczne najkorzystniejsze do zastosowania w danych warunkach terenowych dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W projekcie przewidziano zarówno system kanalizacji grawitacyjnej jak i grawitacyjno-ciśnieniowej. Wybudowano brakującą infrastrukturę kanalizacyjną, co spowodowało wyrównanie i podniesienie standardu życia mieszkańców. Wykonanie tej inwestycji przyczyniło się również do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Infrastruktura powstała w wyniku projektu stanowiła podstawę do rozwoju działalności gospodarczej, usługowej i turystycznej, dzięki czemu znacznie zwiększyła się atrakcyjność terenowa dla przedsiębiorstw oraz indywidualnych inwestorów.