Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Przebudowa ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa – poprawa dostępu do sieci dróg krajowych

Znak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebudowa ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa – poprawa dostępu do sieci dróg krajowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Instytucja Wdrażająca: Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni

Wartość projektu: 25 787 840 PLN
Kwota dofinansowania: 16 491 504 PLN
Wkład własny: 9 296 336 PLN
Okres realizacji: 06.2004 r. – 11.2006 r.

Opis projektu:

Rzeszów jest największą aglomeracją południowo-wschodniej Polski, centrum handlowym i gospodarczym, największym ośrodkiem akademickim i kulturalnym tej części kraju. Krzyżują się tu droga krajowa Nr 4, łącząca Korczową (granica z Ukrainą) ze Zgorzelcem (granica z Niemcami) oraz droga krajowa Nr 9, biegnąca z północy na południe do przejścia granicznego w Barwinku. Przez Rzeszów przebiega droga krajowa Nr 19, zlokalizowana wzdłuż całej wschodniej granicy kraju i łącząca najważniejsze miasta wschodniej Polski od Białegostoku poprzez Lublin do Rzeszowa.
Ulice będące przedmiotem projektu stanowią ważny element sieci drogowej miasta. Tworzą bezpośrednie połączenia pomiędzy drogami krajowymi i międzynarodowymi. Z dróg tych korzystają dojeżdżający codziennie do pracy, szkół, urzędów, do instytucji naukowych i kulturalnych. Warunki komunikacyjne daleko jednak odbiegały od pożądanych. Dlatego też władze Miasta Rzeszowa podjęły energiczne działania zmierzające do poprawy i rozbudowy ważnych dla egzystencji miasta arterii komunikacji drogowej. Przebudowa ulic powiatowych w Rzeszowie miała za zadanie przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta i regionu, komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Zakładano zwiększenie atrakcyjności terenu wśród potencjalnych inwestorów przyczyniając się także do podniesienia potencjału gospodarczego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował między innymi przebudowę dróg powiatowych o łącznej długości 4,9 km, przebudowę chodników i ciągów rowerowych na długości przebudowywanych ulic, zbudowanie miejsc parkingowych oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Przebudowę ulic w centrum miasta Rzeszowa podzielono na 4 etapy:

- Etap I – Ul. Cieplińskiego –Ul. Płk. L. Lisa-Kuli,
- Etap II - ul. Gen. J. Dąbrowskiego,
- Etap III - Ul. Lubelska - Ul. Marszałkowska,
- Etap IV – Al. Wyzwolenia – (na odcinku od Al. Gen. Okulickiego do ul. Krakowskiej).

Efekty realizacji projektu:

W ramach projektu przebudowano drogi o łącznej długości 4,9 km i 8 km chodników, wybudowano 2,2 km ciągów pieszo-rowerowych. Powstało również 211 nowych miejsc postojowych, a zmodernizowano 42 istniejące. Przy ulicach objętych projektem zmodernizowano także 219 punktów oświetleniowych oraz powstało 85 nowych punktów.
Realizacja inwestycji przyczyniła się w dużym stopniu do zwiększenia przepustowości dróg w mieście oraz wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa. Nowo wybudowane rondo im. Jana Pawła II powstałe w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Lubelskiej i Marszałkowskiej zapewniło bezkolizyjne włączanie się do układu komunikacyjnego miasta ruchu tranzytowego z dróg krajowych nr 9 i 19. Wzdłuż przebudowanych dróg powstały ścieżki rowerowe, dzięki czemu rowerzyści mogą swobodniej poruszać się po Rzeszowie. Ponadto na pasach dzielących jezdnie dokonano nasadzeń trawy i krzewów, natomiast na rondzie przy ul. Cieplińskiego powstała fontanna świetlna, dzięki czemu znacznie wzrosła estetyka miasta.