Programy przedakcesyjne

Inne projekty w ramach programów przedakcesyjnych - zestawienie tabelaryczne

L.p.

Nazwa Progarmu

Tytuł projektu

Wartość całkowita projektu (PLN)

Wysokość dofinansowania 
z UE/ budżet państwa (PLN)

Okres 
realizacji

1.

Phare - Struder 2 PL

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Innowacyjności w Rzeszowie

595 000 €
(wartość udziału GMRz)

273 000 €
(wartość udziału GMRz)

1999-2000

2.

Phare 2000 SSG PL

Rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji rzeszowskiej poprzez tworzenie warunków do lokalizowania się firm oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej

2 686 800€
(wartość udziału GMRz)

1 000 000 €
(wartość udziału GMRz)

2002-2003