Programy przedakcesyjne

Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej

Znak Programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Programu PHARE 2003

Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza

Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Współpracy Przygranicznej Phare
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 24 348 540 PLN
Kwota dofinansowania: 9 411 292 PLN
Wkład własny: 14 937 248 PLN
Okres realizacji: 09.2004r. - 07.2006r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była realizacja 0,96 km odcinka obecnej Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie od nowoprojektowanej ulicy do ul. Załęskiej, wraz z budową dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi; budową ciągów pieszo-rowerowych oraz ekranów akustycznych. Dzięki realizacji projektu, nastąpiła poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w północno-wschodniej części Rzeszowa. W wyniku realizacji projektu zostało udostępnione 44,7 ha funkcjonujących i nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową. Dodatkowo, w obszarze oddziaływania projektu zwiększyła się aktywność gospodarcza, powstało 60 nowych podmiotów oraz nastąpił ponad dwukrotny wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach już funkcjonujących.

Realizacja projektu podzielona została na 2 kontrakty:

  • W grudniu 2003 roku została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Biuro Usług Inwestycyjno-Szkoleniowych Promost Consulting w Rzeszowie. Wykonawca był odpowiedzialny m.in. za obsługę procedury przetargowych oraz prowadzenie nadzoru inżynierskiego, promocję projektu, itp.
  • We wrześniu 2004 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót, tj. firmą SKANSKA S.A. W zakresie prac przewidziano do realizacji: przebudowę istniejącej infrastruktury, budowę drogi o długości 0,96 km, budowę wiaduktów nad torami kolejowymi o długości 150m oraz przebudowę ul. Księżycowej.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu w miejscu realizacji inwestycji ustawiono tablice informacyjne oraz pamiątkowe. Ponadto w dniu 26 października 2006r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji inwestycji. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ksiądz Jan Szczupak - kanclerz Kurii Metropolitalnej w Rzeszowie, który przybył w imieniu Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego. Wśród uczestników uroczystości byli m.in. przedstawiciele firm wykonawczych, policji oraz straży pożarnej. Podczas objazdu trasą dróg objętych projektami zrealizowanymi przez Gminę Miasto Rzeszów, odsłonięto tablice pamiątkowe.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji inwestycji znacząco polepszyła się dostępność komunikacyjna do terenów inwestycyjnych i przedsiębiorstw funkcjonujących w północno-wschodniej części miasta. Budowa wiaduktów poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększyła przepustowość dróg. Czas przejazdu przez miasto uległ skróceniu o 30 minut dla samochodów ciężarowych i około 15 minut dla samochodów osobowych. Odciążenie centrum miasta z ruchu tranzytowego przyczynia się również do zmniejszenia degradacji środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców Rzeszowa.