Programy przedakcesyjne

Polsko-słowacka grupa ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej

Logo Program Phare 2002, Flaga Unii Europejskiej

Polsko-słowacka grupa ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej

Projekt współfinansowany ze z środków Unii Europejskiej poprzez Program Phare 2002. Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Słowacja

Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Współpracy Przygranicznej Phare
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 33 176 PLN
Kwota dofinansowania: 24 913 PLN
Wkład własny: 8 263 PLN
Okres realizacji: 12.2004r. - 08.2005r.

Opis projektu:

Projekt miał za zadanie stworzenie warunków do wymiany informacji gospodarczych, turystycznych i kulturalnych pomiędzy miastami Rzeszów i Michalovce oraz okolicznych miejscowości. Nawiązanie współpracy przez ekspertów z Polski i Słowacji, wymiana doświadczeń oraz planowanie wspólnych działań były celem spotkań i warsztatów. Pierwszym efektem wspomnianej współpracy miało być przygotowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej oraz portalu internetowego, promujących oba regiony. Po zakończeniu projektu zaplanowane było jego rozszerzenie o partnerów z terenu Euroregionu Karpackiego, a także partnerów niemieckich. Projekt miał charakter pilotażowy i był realizowany po raz pierwszy. Planowane działania zmierzały do nawiązania współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych oraz tworzenia i wspierania lokalnej sieci współpracy. Poprzez warsztaty, wymianę informacji i wspólne działanie projekt miał za zadanie poprawić sytuację obopólnej znajomości regionów i miast, a przede wszystkim dążyć do zintensyfikowania ich rozwoju w wielu płaszczyznach.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu:

  • stworzono narzędzia w postaci przewodnika multimedialnego oraz portalu internetowego o kulturze i turystyce Rzeszowa i miasta Michalovce,
  • wypracowano zarys programu rozwoju turystyki obu miast,
  • przekazywano dobre praktyki z zakresu podnoszenia potencjału turystycznego i pozyskiwania turystów,
  • utworzono międzynarodową grupę ekspertów z polskiej i słowackiej części Euroregionu, między innymi z takich dziedzin, jak: public relations, marketing turystyczny, zarządzanie, promocja, czy dziennikarstwo.
  • ścisła współpraca członków grupy zaowocowała opracowaniem i wdrażaniem procedur efektywniejszego wykorzystania środków pomocowych i funduszy strukturalnych oraz rozwojem umiejętności uczestników w tym zakresie,
  • grupa mogła ustalać wspólne działania i programy, mające na celu rozwój ekonomiczny w regionie.