Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie

Znak Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Herb Miasta Rzeszowa, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie
numer projektu POPW.05.02.00-18-004/12

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
Działanie 5.2: Trasy rowerowe
Schemat B: Projekty pozainwestycyjne

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl, www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl 
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl 

Beneficjent: Województwo Podkarpackie, ul. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Telefon: 017 850 17 00, Fax: 017 850 17 01, e - mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl 
Jednostka Realizująca Projekt: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 017 875 41 05
Jednostka Realizująca ze strony partnera:

  1. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
  2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Wartość projektu: 73 260 680,32 PLN
Kwota dofinansowania EFFR: 58 636 481,03 PLN 
Kwota dofinansowania – budżet państwa: 6 898 409,53 PLN
Wkład własny: 3 449 204,77 PLN

Kwota zadania Gminy Miasto Rzeszów: 1 350 807,90 PLN
Kwota dofinansowania EFFR: 1 038 754,39 PLN
Wkład własny: 312 053,51 PLN
Okres realizacji: 06.2012 r. – 12.2015 r.

Opis projektu:

Projekt miał na celu stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została kompleksowa inwestycja, w wyniku której stworzono podstawy infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Zakres projektu realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego obejmował powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, brzozowski, rzeszowski, Miasto Rzeszów, strzyżowski, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski oraz tarnobrzeski.

Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewidywała wytyczenie tras rowerowych, budowę dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, umożliwiających bezpieczny ruch rowerowy, a także ułatwienie dotarcia do zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu została stworzona bezpieczna infrastruktura dla ruchu rowerowego stanowiąca element rozwoju zrównoważonego transportu, która wywoła impuls do powstania nowej infrastruktury i promowania turystyki rowerowej. Stworzenie sieci tras rowerowych łączącej 5 województw Polski Wschodniej przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności tych terenów, jako miejsc aktywnego wypoczynku. W ramach inwestycji na terenie woj. podkarpackiego zostało oznakowanych ok 430 km tras rowerowych, wybudowanych blisko 73 km asfaltowych ścieżek rowerowych, a także przebudowanych zostanie 30 skrzyżowań.

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów powstał odcinek trasy o długości 28,6 km przebiegających m.in. w pobliżu rzeszowskich atrakcji turystycznych takich jak: Zamek Lubomirskich, Filharmonia Podkarpacka, Rynek z Ratuszem, Muzeum Dobranocek czy Muzeum Okręgowe. Wykonane zostały pionowe oznakowania szlaku rowerowego, na potrzeby szlaków rowerowych zostały: przebudowane krawężniki, zmienione nawierzchnie ścieżek, poszerzone ścieżki głownie w rejonach skrzyżowań, w zdłuż ścieżek rowerowych ustawiono stojaki rowerowe. Ponadto powstały 2 Miejsca Obsługi Rowerzystów ( tzw. MORy) Miejsca te są wyposażone w wiaty, ławy, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci. Każdy rowerzysta może w nich odpocząć, schronić się przed złymi warunkami atmosferycznymi lub uzyskać informacje o atrakcjach w najbliższej okolicy.

Ponadto dzięki realizacji projektu poprawił się wizerunek obszarów świadczących oferty z zakresu turystyki aktywnej jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. Trasy rowerowe poprowadzone przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny stworzyły możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej, ponadto realizacja kompleksowego działania na rzecz wytyczenia rowerowych tras turystycznych przyczyniła się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym.

Ścieżka rowerowa nad WisłokiemŚcieżka rowerowa nad Wisłokiem

Ścieżki rowerowe nad Wisłokiem

Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR)

Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR)