Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Znak Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Herb Miasta Rzeszowa, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr Umowy: POPW.03.01.00-18-001/14-00


Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju, www.mr.gov.pl, www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel.: 1 77 88 99 00, fax: 17 87 54 105, e-mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl
Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 187 157 987,50 PLN*
Kwota dofinansowania: 155 262 359,78 PLN (84,91% wydatków kwalifikowalnych)*
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 7 221 587,00 PLN 

Okres przygotowania i realizacji: 04.2011 r. – 12.2015 r.


* Zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem o płatność końcową

Opis projektu

Strategicznym celem projektu jest poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania w śródmieściu, co sprzyja zapewnieniu efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa, i poprawie obsługi komunikacją zbiorową dynamicznie rozwijających się terenów północno-wschodnich miasta, w tym specjalnych stref ekonomicznych powstałych w tym rejonie, przyczyniając się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Oczekuje się, że oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej. Głównym celem stworzonej infrastruktury jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w mieście oraz zmniejszenie ruchu samochodowego, szczególnie w śródmieściu.
W ramach niniejszego projektu cele te osiągnięte będą poprzez:

  • wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta,
  • budowę drogi od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz mostem podwieszonym na Wisłoku (trasa drogowa łączy prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta Rzeszowa w jego północnej części. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania ulicy Załęskiej z ul. Rzecha i biegnie do ul.Ciepłowniczej w części w śladzie istniejącej ul. Rzecha, następnie prosto od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej przecinając zbiornik technologiczny PGE EC i rzekę Wisłok, gdzie jest obiekt mostowy),

które zostały włączone do systemu komunikacji miejskiej, co poprawia funkcjonalność i efektywność ekonomiczną transportu publicznego. W konsekwencji zwiększa się mobilność mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej i następuje poprawa jakości życia w mieście oraz powstają warunki sprzyjające rozwojowi i zwiększaniu aktywności podmiotów gospodarczych.

Wizualizacja mostu

Wizualizacja mostu

Konieczność budowy drogi wraz z przeprawą mostową oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania wskazana została w zrealizowanym przez Gminę Miasto Rzeszów projekcie pn.: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”.  Odcinek drogi połączył ulicę Rzecha, Załęską i Ciepłowniczą z ulicą Lubelską, co w znacznym stopniu usprawnia komunikację miejską i rozładowuje duże natężenie ruchu w centrum miasta. Wybudowana droga w znaczący sposób przyczynia się do zapewnienia dostępności obiektów związanych z rozwojem miasta (lotnisko w Jasionce, nowa strefa ekonomiczna). Zrealizowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową drogi zwiększył długość tras rowerowych w mieście i poprawił warunki podróży rowerem. Uregulowanie parkowania w śródmieściu przyczynia się do zmniejszenia popytu na podróże transportem indywidualnym, upłynnia ruch w centrum miasta i ułatwia poruszanie się pieszym oraz autobusom miejskim, przyczynia się do wzrostu liczby pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.
Projekt był koniecznym elementem działań podejmowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, zmierzających do zwiększenia wydajności systemu transportowego miasta, w tym poprawy efektywności transportu publicznego.
W wyniku realizacji projektu dąży się do osiągnięcia następujących długofalowych celów (oddziaływania):

  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w okolicach budowanej trasy komunikacyjnej poprzez zapewnienie ich dostępności transportowej;
  • zmniejszenie kosztów zewnętrznych ruchu drogowego,
  • wzrost mobilności mieszkańców,
  • zmniejszenie zatłoczenia ulic w Rzeszowie,
  • zwiększenie dostępności obszaru metropolitarnego dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
Kalendarium

Dnia 27 czerwca 2014 roku w Warszawie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą PO RPW 2007-2013), a Gminą Miasto Rzeszów została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. W imieniu stron umowę podpisali: Prezes PARP Pani Bożena Lublińska-Kasprzak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Marek Ustrobiński.

Podpisanie umowy o dofinansowaniePodpisanie umowy o dofinansowanie


7 lipca 2014r. – przekazanie Wykonawcy placu budowy
12 lipca 2014r. – rozpoczęcie robót objętych projektem

Rozpoczęcie robótRozpoczęcie robótRozpoczęcie robót

Fundament pylonuFundament pylonu - zbrojeniaBudowa tymczasowej konstrukcji wsporczej

30 października 2014r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Gminą Miasto Rzeszów, zwiększającego poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR o 6 201 963,00 PLN
grudzień 2014r. – trwają intensywne roboty budowlane związane głównie z budową przeprawy nad rzeką Wisłok oraz przemysłowymi zbiornikami wodnymi. Nowo budowany most będzie miał długość ponad 480m a wysokość pylonu podtrzymującego konstrukcję wyniesie 108,5m. Będzie to obiekt największy w Rzeszowie i jeden z największych w Polsce.

Budowa pylonu mostuBudowa wsporników mostu

Konstrukcja stalowa mostuKonstrukcja stalowa mostu

13 lutego 2015r. – wmurowanie kamienia węgielnego na budowie mostu i drogi. W uroczystościach udział wzięła Pani Iwona Wendel - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.

Akt erekcyjny budowy pierwszego mostu wantowego Rzeszów 2014 rokPodpisanie Aktu erekcyjnego - Pani Iwona Wendel - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki

Wmurowanie aktu erekcyjnego - Pani Iwona Wendel, Prezydent Tadeusz FerencUczestnicy podpisania Aktu erekcyjnego - władze Rzeszowa, przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści

Wrzesień 2015r. – rozpoczęto montaż nowoczesnych parkomatów do obsługi Strefy płatnego Parkowania. Ogółem na terenie ścisłego centrum miasta zostanie zlokalizowane 130 urządzeń.

Parkomat

22 września 2015r. – Próby obciążeniowe mostu.

Próby obciążeniowe mostu - widok z góryPróby obciążeniowe mostu - widok z góryPróby obciążeniowe mostu

Wrzesień 2015r. – trwają końcowe prace wykończeniowo-porządkowe przy inwestycji dotyczącej przeprawy nad rzeką Wisłok oraz przemysłowymi zbiornikami wodnymi.

Prace wykończeniowo-porządkowePrace wykończeniowo-porządkoweWidok mostu z lotu ptaka

7 października 2015r. – otwarcie I części inwestycji - drogi wraz podwieszonym mostem. W uroczystościach udział wzięła Pani Iwona Wendel - Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.

Otwarcie drogi wraz z mostem - władze Rzeszowa, parlamentarzyści, Pani Iwona Wendel - Wiceminister Infrastruktury i RozwojuOtwarcie drogi wraz z mostem - uczestnicy wydarzenia

Zdjęcie nocne mostu - widok boczny, fot. Tadeusz PoźniakZdjęcie nocne mostu - widok z przodu, fot. Tadeusz Poźniak

31 grudnia 2015r. –Zakończenie realizacji projektu i wprowadzenie od stycznia 2016r. Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w RzeszowieTablica zmiennej treści ułatwiająca znalezienie miejsca w Strefie Płatnego Parkowania

NAGRODY:

I miejsce (Nagroda Specjalna) - Kryształowa Cegła w konkursie „Dom 2015” w kategorii „Obiekty inżynieryjne” za budowę drogi od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz mostem podwieszonym na Wisłoku,

Dyplom Kryształowa Cegła

II nagrodę m.in. za „Oświetlenie drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z iluminacją mostu na rzece Wisłok”,

Dyplom za Oświetlenie drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z iluminacją mostu na rzece Wisłok

Nagroda Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców,

Statuetka Człowiek Roku 2015

„Złoty żuraw” w kategorii Obiekty użyteczności publicznej za inwestycję „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie”,

Statuetka Złoty żurawDyplom Złoty żuraw

„Smart City” od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców

Statuetka Smart City