Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

Znak Program Regionalny, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie
Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0013/16

Oś priorytetowa VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4: Infrastruktura edukacyjna
Podziałanie 6.4.2: Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Wartość całkowita projektu: 3 290 281,96 zł*
Kwota dofinansowania z UE: 2 673 340,26 zł*
Termin realizacji: 26 styczeń 2015 r. – 31 październik 2017r.
*Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową.

Opis projektu:

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie. W ramach celu głównego zadaniem projektu było stworzenie takich warunków nauczania aby były one zbliżone do środowiska pracy zawodowej, wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczniów uczęszczających do ZST z zakresu nowoczesnych technologii w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy, zakup odpowiedniego nowoczesnego sprzętu podnoszącego warunki kształcenia w placówce, a co za tym idzie ułatwienie nauczania kadrze pedagogicznej.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu obejmował m.in.:

  1. Przebudowę jednoprzestrzennej hali warsztatów szkolnych wewnątrz budynku szkoły w celu uzyskania dwóch poziomów użytkowych;
  2. Wymianę ślusarki okiennej;
  3. Wykonanie nowej konstrukcji świetlika dachowego;
  4. Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych;
  5. Wykonanie instalacji sanitarnej, grzewczej, mechanicznej, przeciwpożarowej i inne;
  6. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej;
  7. Zakup specjalistycznego i nowoczesnego wyposażenia.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu powstały dwie specjalistyczne i nowoczesne pracownie tj. pracownia elektroniki analogowej i urządzeń elektrycznych oraz pracownia mechaniki i mechatroniki. Powstał również zespół pomieszczeń złożonych z: auli dla 120 osób, sceny, pomieszczeń pomocniczych oraz zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt w ilości 1179 szt. Odpowiednie wyposażenie pracowni szkolnych przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego, lepszego przygotowania uczniów do praktycznych części egzaminu zawodowego a tematyka zajęć praktycznych będzie zgodna z wymogami jakie stawia przed przyszłymi pracownikami obecny rynek pracy. Ponadto podniesie się poziom nauczania w zakresie nowoczesnych technologii co wpłynie na mobilność zawodową absolwentów oraz możliwość profesjonalnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.