Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie

Znak Program Regionalny, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie
Projekt nr RPPK.06.02.02-18-0014/16

Oś priorytetowa VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.2: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Podziałanie 6.2.2: Infrastruktura pomocy społecznej

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Wartość całkowita projektu: 6 226 634,84 zł*
Kwota dofinansowania z UE: 999 751,32 zł*
Termin realizacji: grudzień 2015 – marzec 2018 r. *
*Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową.
Opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Rzeszowa. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie i ułatwienie mieszkańcom Rzeszowa dostępu do usług o charakterze opiekuńczo – wychowawczym poprzez powstanie 120 nowych miejsc w żłobku.


Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy to budowa budynku żłobka wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, dojazdem oraz miejscami postojowymi przy ul. Zielonej na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu został wybudowany nowy budynek żłobka mieszczący 120 miejsc dla dzieci do lat 3. Zakupione zostało wyposażenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie placówki jak i poprawiające standard jej działania.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Rzeszów co z kolei spowoduje wsparcie dla rodzin podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, ułatwi im godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Ponadto inwestycja zmniejszy poziom bezrobocia w Rzeszowie poprzez utworzenie 32 nowych miejsc pracy.

Budynek żłobka na zewnątrzPlac zabawSala dydaktyczna