Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Poprawa warunków kształcenia uczniów SP nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poprawa warunków kształcenia uczniów SP nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności
Nr projektu RPPK.06.04.03-18-0052/16-00

Oś priorytetowa VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4: Infrastruktura edukacyjna
Podziałanie 6.4.3: Szkolnictwo ogólne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Wartość całkowita projektu: 2 890 957,72 PLN*
Kwota dofinansowania z UE: 815 105,32 PLN*
Termin realizacji: styczeń 2014- marzec 2018*
*stan na dzień 20.03.2019 r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu była poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie wspierających kluczowe umiejętności uczniów. Na realizację głównego celu projektu składało się: zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej prowadzeniu zajęć lekcyjnych, poprawa warunków prowadzenia zajęć poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, a także dostosowanie potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował m.in.
1) rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie o 540,53 m², w tym:
a) rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej
b) nadbudowę budynku szkoły i utworzenia dodatkowych sal dydaktycznych wraz z odpowiednim zapleczem.
2) budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. instalacji elektrycznej.
3) budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
4) ocieplenie zewnętrznych dobudowanej i nadbudowanej części budynku.
5) zakup wyposażenia do projektowanej sali ćwiczeń oraz specjalistycznego wyposażenia do następujących pracowni: przyrody, matematycznej, informatycznej, artystycznej i polonistycznej.
6) dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu zwiększyła się liczba miejsc w szkole ze 190 na 220, stworzone zostały nowoczesne warunki do odbywania zajęć edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjnych oraz nastąpiła zwiększenie efektywności kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów poprzez rozbudowano bazę edukacyjną a także zakupiono nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne.

Budynek szkoły na zewnątrzSala dydaktyczna

Sala gimnastycznaSala komputerowa