Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I
Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0099/16-00

Oś priorytetowa: III „Czysta energia”
Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków


Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Wartość całkowita projektu: 15 678 638,07 zł*
Kwota dofinansowania z UE: 8 279 706,46 zł*
Termin realizacji: 30.11.2015 – 30.06.2018r.

*stan na dzień 04.09.2019 r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa. Cele szczegółowe projektu obejmowały:

 • Przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego w regionie.
 • Zwiększenie racjonalizacji zużycia energii budynkach użyteczności publicznej Miasta Rzeszowa.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania rozpatrywanych budynków.
 • Poprawę standardu technicznego rozpatrywanych budynków.
 • Podwyższenie walorów estetycznych rozpatrywanych budynków.
 • Zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i związków do środowiska.
Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmował modernizację energetyczną budynków następujących placówek:

 1. Przedszkola Publicznego nr 5, przy ul. Lenartowicza 13,
 2. Przedszkola Publicznego nr 7, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3A,
 3. Przedszkola Publicznego nr 13, przy ul. Piastów 2,
 4. Przedszkola Publicznego nr 14, przy ul. Profesora Ludwika Chmaja 9A,
 5. Przedszkola Publicznego nr 18, przy ul. Jaskółczej 5,
 6. Przedszkola Publicznego nr 22, przy ul. Ofiar Katynia 11,
 7. Przedszkola Publicznego nr 40, przy ul. Rataja 14,
 8. Zespołu Szkół nr 3, przy ul. Ptasia 2,
 9. Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 4,
 10. Rzeszowskiego Domu Kultury filia "Załęże", przy ul. Ks. J. Stączka 12.

W budynkach zostały przeprowadzone prace wynikające audytów energetycznych, obejmujące następujące zadania:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • docieplenie podłogi na gruncie;
 • docieplenie ścian fundamentowych;
 • docieplenie stropodachu;
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacji instalacji grzewczej;
 • modernizacja zainstalowanego w budynku oświetlenia;

W pięciu budynkach zostały dodatkowo zamontowane instalacje fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną na potrzeby placówek.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu 10 budynków użyteczności publicznej zostało zmodernizowanych energetycznie, łączna powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wyniosła 17 503,53 m2 oraz powstało 5 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.

Przedszkole Publiczne nr 5

W dniu 3.04.2017r. podpisano umowę z Firmą Remontowo- Budowlaną "Piotrowski", na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę źródeł światła oraz modernizację instalacji elektrycznej. Protokół końcowego odbioru robót został sporządzony w dniu 19.09.2017 r.

Przedszkole Publiczne nr 5 przed termomodernizacją:

Przedszkole Publiczne nr 5 przed termomodernizacją:

Przedszkole Publiczne nr 5 po termomodernizacji:

Przedszkole Publiczne nr 7

W dniu 24.05.2017r. podpisano umowę z firmą FULLFARB - M. Łuczyk, S.Sasiela Spółka jawna na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła oraz modernizację instalacji elektrycznej. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 27.09.2017r.

Przedszkole Publiczne nr 7 przed termomodernizacją:

Przedszkole Publiczne nr 7 przed termomodernizacją

Przedszkole Publiczne nr 7 po termomodernizacji:

Przedszkole Publiczne nr 7 po termomodernizacji

Przedszkole Publiczne nr 13

W dniu 8.02.2017r. podpisano umowę z firmą ZGODA - Zbigniew Niezgoda na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła oraz modernizację instalacji elektrycznej. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 28.09.2017r

Przedszkole Publiczne nr 13 przed termomodernizacją:

Przedszkole Publiczne nr 13 przed termomodernizacją

Przedszkole Publiczne nr 13 po termomodernizacji:

Przedszkole Publiczne nr 13 po termomodernizacji

Przedszkole Publiczne nr 14

W dniu 07.07.2017r. podpisano umowę z firmą Akar sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji umowy zostały wykonane roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 27.10.2017r.
W dniu 10.10.2017 podpisana została dodatkowa Umowa na wykonanie dodatkowego zakresu robót polegających na modernizacji węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty zostały odebrane w dniu 12.12.2017r.

Przedszkole Publiczne nr 14 przed termomodernizajcą:

Przedszkole Publiczne nr 14 przed termomodernizajcą

Przedszkole Publiczne nr 14 po termomodernizacji:

Przedszkole Publiczne nr 14 po termomodernizacji

Przedszkole Publiczne nr 18

W dniu 7.04.2017r podpisano umowę z firmą Akar sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót budowlanych obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, stropodachu oraz ścian fundamentowych i piwnic, modernizację instalacji c.o., c.w.u oraz wod. kan., wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych i modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 21.09.2017r.

Przedszkole Publiczne nr 18 przed termomodernizacją:

Przedszkole Publiczne nr 18 przed termomodernizacją

Przedszkole Publiczne nr 18 po termomodernizacji:

Przedszkole Publiczne nr 18 po termomodernizacji

Przedszkole Publiczne nr 22

W dniu 24.05.2017r. podpisano umowę z firmą Kazimierz Szewczyk Zakład Handlowo-Usługowy na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła, modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 16.10.2017r.

Przedszkole Publiczne nr 40

W dniu 24.05.2017r. podpisano umowę z firmą Kazimierz Szewczyk Zakład Handlowo-Usługowy na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmujował docieplenie budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, modernizację centralnego ogrzewania i oświetlenia. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 31.10.2017r.

Przedszkole Publiczne nr 40 przed termomodernizacją:

Przedszkole Publiczne nr 40 przed termomodernizacją

Przedszkole Publiczne nr 40 po termomodernizacji:

Przedszkole Publiczne nr 40 po termomodernizacji

Zespół Szkół Nr 3

W dniu 31.05.2017r podpisano umowę Akar sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Zakres planowanych robót obejmował m.in. remont budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ocieplenie budynku, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono w dniu 7.11.2017r.

Zespól Szkół nr 3 przed termomodernizacją:

Zespól Szkół nr 3 przed termomodernizacją

Zespól Szkół nr 3 po termomodernizacji:

Zespól Szkół nr 3 po termomodernizacji

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

W dniu 14.07.2017 r. rozpisano przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego. W dniu 17.10 2017 r. podpisano umowę nr CZ.272.93.2017 na wykonanie docieplenia budynku szkoły i Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, budynku internatu oraz budynku garażowego. Zakresu umowy obejmuje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i grzewczej, wykonanie monitoringu zużycie ciepła oraz modernizację zainstalowanego oświetlenia. W ramach umowy zostały zainstalowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 kw. Do umowy zostały sporządzone 3 aneksy: z 13.12.2017r., 12.02.2018r., 27.03.2018r. Protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 10.04.2018r.

Rzeszowski Dom Kultury "Załęże"

W dniu 10.10. 2016 r podpisano umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą "BUDOWLANI" na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont trzonów kominowych, częściową wymianę okien i drzwi, montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych, wymianę pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej, modernizację instalacji co i c.w.u., modernizację oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W dniu 10.04.2017r. podpisano końcowy protokół odbioru prac budowlanych na budynku RDK filia Załęże.

Rzeszowski Dom Kultury "Załęże" po termomodernizacji:

Rzeszowski Dom Kultury "Załęże" po termomodernizacji