Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"
Projekt nr RPPK.03.03.03-18-0001/18

Oś priorytetowa: III. „Czysta energia”
Działanie: 3.3. Poprawa jakości powietrza
Poddziałanie: 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl, www.rof.org.pl
Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 17 87 54 105, e- mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 44 949 715,58 zł (Gmina Miasto Rzeszów 23 357 417,25 zł)*
Kwota dofinansowania z UE: 38 142 479,29 zł (Gmina Miasto Rzeszów 17 838 230,77 zł)*
* na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 28.12.2018r.

Termin realizacji: 12.11.2018 r. – 30.06.2023 r.**
** zgodnie z decyzją Zarządu Wojwodztwa Podkarpackiego z dnia 04.11.2020r.


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • modernizacja źródeł ciepła,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,
  • zwiększenie liczby gospodarstw domowych korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.
Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje:

  • budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz wewnętrznych instalacji CO i CWU,
  • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe kondensacyjne,
  • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.
Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu będzie:

  • likwidacja 1793 szt. piecyków gazowych i wykorzystanie centralnego podgrzewania ciepłem systemowym za pośrednictwem węzła cieplnego,
  • montaż 1889 szt. kotłów kondensacyjnych gazowych i 614 szt. kotłów na biomasę,
  • wykonanie 57 szt. przyłączy ciepłowniczych.

Łącznie zmodernizowanych zostanie 4 353 źródła ciepła, wybudowane zostanie 0,85 km sieci ciepłowniczej i zamontowane 614 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Rezultatem projektu będzie szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 29 323,12 ton ekwiwalentu CO2/rok oraz spadek emisji pyłu PM10 o 207 588,34 kg/rok.