Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów”
Nr projektu RPPK.09.01.00-18-0009/17-00

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa

Koszt całkowity projektu: 2 634 114,48 PLN*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 204 875,53 PLN*

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 129 698,57 PLN*

Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2019 *
*zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie o 211 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w 6 placówkach oświatowych w Rzeszowie oraz poprawa i doskonalenie kompetencji 71 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Placówki oświatowe biorące udział w projekcie to:

 • Przedszkole Publiczne Nr 17 projektem objęty zostanie 1 oddział - 18 miejsc wychowania przedszkolnego;
 • Przedszkole Publiczne Nr 37 projektem objęty zostanie 1 oddział – 18 miejsc wychowania przedszkolnego;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 projektem objęte zostaną 3 oddziały – 75 miejsc wychowania przedszkolnego
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 projektem objęty zostanie 1 oddział – 25 miejsc wychowania przedszkolnego
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektem objęty zostanie 1 oddział – 25 miejsc wychowania przedszkolnego
 • Szkoła Podstawowa Nr 29 projektem objęte zostaną 2 oddziały –50 miejsc wychowania przedszkolnego
Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował m. in.:

 1. Utworzenie 211 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 6 placówkach oświatowych w Rzeszowie.
 2. Przeprowadzenie trzech kursów/szkoleń dla 71 osób w zakresie: pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych i współpracy z rodzicem trudnym i konfliktowym, wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aspektów ekologii.
 3. Zakup wyposażenia /sprzętów i pomocy dydaktycznych do 6 placówek oświatowych, w których powstanie 211 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie miasta Rzeszowa. 6 placówek oświatowych zostało doposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały metodyczne, w celu poprawy warunków realizacji programów wychowania przedszkolnego. Ukończenie szkoleń/kursów przez 79 nauczycieli zapewni wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w dalszej pracy z dziećmi.

Stan realizacji projektu:

 1. W dniu 29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
 2. W zakresie projektu zrealizowane zostały następujące postępowania:
  1) Sprzedaż i dostawę strojów – kostiumów dla dzieci przedszkolnych, które obejmowały strój ludowy krakowianki i krakowiaka, górala i góralki, korale, spódniczki, muszki, krawaty i pompony.
  2) Sprzedaż i dostarczenie sprzętu RTV m.in. mini wieża, telewizor, aparat fotograficzny/cyfrowy, kamera cyfrowa, odtwarzacz DVD/CD.
 3. W ramach pkt. 2 zakresu rzeczowego zostały zrealizowane 4, anie 3 szkolenia:
  1) Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 grup - łącznie 35 osób).
  2) Postępowanie z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych i współpraca z rodzicem trudnym i konfliktowym (4 grupy - łącznie 71 osób, Ostatecznie łączna liczba przeszkolonych nauczycieli wychowania przedszkolnego w projekcie wynosła 79 osób).
  3) Wychowanie przedszkolne z uwzględnieniem aspektów ekologii (6 grup - łącznie 71 osób).
  4) Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie rozwoju dziecka (5 grup - łącznie 64 osoby).
 4. W ramach zadania Nr 3 została zakupione m.in.:

1) literatura oraz pomoce dydaktyczne w tym magiczne dywany i stoły interaktywne dla:

 • Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 29,
 • Przedszkola Publicznego Nr 17,
 • Przedszkola Publicznego Nr 37,
 • Przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
 • Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11,
 • Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8.

2) tablice interaktywne z projektorami, ekrany projekcyjne dla:

 • Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 29,
 • Przedszkola Publicznego Nr 17,
 • Przedszkola Publicznego Nr 37,
 • Przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
 • Przedszkola wZespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11,
 • Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8.

Dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury zakupione w ramach zadania pn. „Robota budowlana polegająca nadoposażeniu istniejących placów zabaw w nowe zestawy zabawowe oraz elementy małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej w sześciu jednostkach oświatowych.