Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”
Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0002/17

Oś priorytetowa: III „Czysta energia”
Działanie: 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl, www.rof.org.pl
Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 17 87 54 105, e- mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 19 975 083,11 zł (Gmina Miasto Rzeszów 10 325 317,40 zł)*
Kwota dofinansowania z UE: 11 159 981,61 zł (Gmina Miasto Rzeszów 4 766 883,04 zł)*
*zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie

Termin realizacji: 03.04.2017 – 30.06.2019 r.**
** zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego osiągnięciu służą cele szczegółowe:

  • montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych;
  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
  • promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści społeczno-ekonomicznych.
Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu obejmowała dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 123 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wykonane instalacje produkują energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez m.in. placówki oświatowe, przychodnie zdrowia, szpital, domy pomocy społecznej, instytucje kultury czy stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gmin biorących udział w projekcie.
W Gminie Miasto Rzeszów projektem objętych zostało 53 obiekty, w tym: 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 2 placówki opieki zdrowotnej i 2 domy kultury.

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Sportwych przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie     Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Staroniwskiej w Rzeszowie     Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Rejtana w Rzeszowie  

Fot.: Instalacje fotowoltaiczne zamontowane w Rzeszowie na budynkach: Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Hetmańskiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ulicy Staroniwskiej oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Rejtana

        

Fot.: Instalacje fotowoltaiczne zamontowane w Rzeszowie na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Słocińskiej

Instalacja fotowoltaiczna przy budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej w Rzeszowie     Instalacja fotowoltaiczna na altanie przy budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sucharskiegow Rzeszowie     Instalacja fotowoltaiczna na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Powstańców Styczniowychw Rzeszowie

Fot.: Instalacje fotowoltaiczne zamontowane w Rzeszowie dla budynków Domów Pomocy Społecznej przy ulicach: Załęskiej, Sucharskiego i Powstańców Styczniowych

Przykładowy zrzut ekranu z lokalnego systemu zarzadznia energią w budynku DPS przy ulicy Załęskiej     Przykladowy zrzut ekranu z centralnego systemu zarządzania energią

Fot.: Przykładowe zrzuty ekranu z lokalnego systemu zarządzania energią (DPS przy ulicy Załęskiej) oraz z centralnego systemu zarządzania energią (gromadzącego dane z wszystkich obiektów objętych projektem)

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu jest montaż 123 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wynosi 2,71 MWe, w tym moc instalacji zamontowanych na terenie Rzeszowa to 0,98 MWe.
Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 1 853,38 MWh/rok (w tym w Rzeszowie – 652,09 MWh/rok), a rezultatem projektu będzie również spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 1 478,95 tony ekwiwalentu CO2/rok (w tym w Rzeszowie o 520,37 tony ekwiwalentu CO2/rok).