Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”
Projekt nr RPPK.04.06.00-18-0001/16

Oś priorytetowa: IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie: 4.6. Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl, www.rof.org.pl
Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 17 87 54 105, e- mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Jednostki realizujące Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszowski Dom Kultury

Wartość całkowita projektu: 38 389 718,56 zł (Gmina Miasto Rzeszów 3 591 769,23 zł)*
Kwota dofinansowania z UE: 17 957 576,30 zł (Gmina Miasto Rzeszów 1 009 989,67 zł)*
* zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie

Termin realizacji: 08.10.2014 – 28.09.2018 r.**
** zgodnie z umową o dofinansowanie

Opis projektu:

Głównym celem projektu było utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego (CPDK) propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie ROF.
Cele szczegółowe stanowiły natomiast:

  • podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej;
  • zwiększenie dostępności do lepszej jakości oferty kulturalnej na terenach gmin należących do ROF;
  • dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań mieszkańców;
  • wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego gmin;
  • zwiększenie dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze;
  • popularyzacja nowych, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
  • wprowadzenie nowych ofert kulturalnych wspólnych i uzupełniających się dla wszystkich gmin ROF;
  • rozwijanie własnych zainteresowań poprzez udział w kółkach zainteresowań.
Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmował przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów Miejskich/ Gminnych Ośrodków Kultury (lub innych obiektów, które zostały zaadaptowane na potrzeby utworzenia w nich instytucji kultury), a także zakup wyposażenia.
Prace prowadzone były w: Niechobrzu (gm. Boguchwała), Chmielniku, Krzemienicy (gm. Czarna), Głogowie Małopolskim, Krasnem, Lubeni, Soninie (gm. Łańcut), Łańcucie, Rzeszowie, Trzcianie (gm. Świlcza) i Tyczynie.
W ramach projektu wsparcie otrzymało jedenaście instytucji kultury, w tym jeden obiekt zabytkowy.
W Gminie Miasto Rzeszów wykonana została rozbudowa i przebudowa oraz zakup wyposażenia dla filii Rzeszowskiego Domu Kultury - Osiedlowego Domu Kultury „Przybyszówka” przy ulicy Dębickiej 170.

Budynek ODK Przybyszówka przed modernizacjąSala widowiskowa w ODK Przybyszówka przed modernizacją

Fot. Bryła budynku ODK Przybyszówka i sala widowiskowa - przed modernizacją

Bryła budynku ODK Przybyszówka po przebudowieBryła budynku ODK Przybyszówka po przebudowieBryła budynku ODK Przybyszówka po przebudowie

Fot. Bryła budynku ODK Przybyszówka po przebudowie

Fresk przedstawiający Franciszka Kotulę w korytarzu ODK Przybyszówka poSala widowiskowa w przebudowanym ODK Przybyszówka - widok na scenęSala widowiskowa w przebudowanym ODK Przybyszówka - widok ze sceny

Fot. Wnętrza budynku ODK Przybyszówka po przebudowie