Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy
Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0001/17

Oś priorytetowa: III „Czysta energia”
Działanie: 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (typ projektu: projekt parasolowy)

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon: 17 858 14 90, e-mail: biuro@rof.org.pl, www.rof.org.pl
Partner: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, Telefon: 1 77 88 99 00, Fax: 17 87 54 105, e- mail: umrz@erzeszow.pl, www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 45 879 196,94 zł (Gmina Miasto Rzeszów 15 130 399,35 zł)*
Kwota dofinansowania z UE: 35 728 140,19 zł (Gmina Miasto Rzeszów 11 783 136,90 zł)*

Termin realizacji: 12.05.2017 – 30.10.2020 r.*

* na podstawie aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Powiązane z nim zostały następujące cele szczegółowe:

  • montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
  • promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu obejmowała dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 2 828 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (już zamieszkałych lub nowobudowanych), budynkach niemieszkalnych lub na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu ww. budynków i użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym 933 instalacje w Rzeszowie).
Instalacje produkują energię elektryczną, która jest wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii może być odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej i następnie odzyskiwana w czasie, kiedy instalacja fotowoltaiczna nei pracuje, np. nocą.

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu jest montaż 2 828 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wynosi 8,40 MWe (w tym w Rzeszowie 933 instalacje o łącznej mocy 2,79 MWe).
Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu, ma moc 3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 6 384 MWh/rok (w tym z Rzeszowe 2 120,40 MWh/rok).
Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 094,38 tony ekwiwalentu CO2/rok (w tym z Rzeszowie 1 692,07 ton/rok).

Projekt został doceniony przez Polską Izbę Ekologii, która w 19. edycji konkursu "Ekolaury" w listopadzie 2020 r. przyznała mu tytuł "Ekolaur 2020" w kategorii "Ochrona środowiska. Odnawialne źrodła energii". Wiecej informacji na temat konkursu, jego zasad i laureatów na stronie: http://www.pie.pl/ekolaury.html.