Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I
Nr projektu RPPK.03.02.00-18-0160/16-00

Oś priorytetowa III: Czysta energia
Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostki Realizujące Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa

Koszt całkowity projektu: 2 443 015,88  zł*
Koszt kwalifikoane: 1 646 433,55 zł*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 399 468,45 zł*

Termin realizacji: 26 listopada 2015r. - 29 czerwca 2018 r.*

*Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia  8.08.2018r.

Opis projektu:

Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynikła z niedostatecznej szczelności wielorodzinnych budynków mieszkalnych, na terenie Miasta Rzeszowa, która wpływa na duże straty ciepła oraz niską efektywność energetyczną. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, zwiększenie racjonalizacji zużycia energii a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i związków do środowiska.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację 3 budynków mieszkalnych znajdujących się w Rzeszowie przy ulicach: Litewskiej 2 i Hanasiewicza 18a dla których zostały zrealizowane następujące działania:

 • Docieplenie przegród chłodzących;
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • Wymiana pokrycia dachowego;
 • Wymiana instalacji odgromowej;
 • Modernizacja zainstalowanego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej;
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ścian i podłóg piwnic;
 • Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich;
 • Wymiana płyty odbojowej;
 • Termoregulacja i modernizacja instalacji c.o.;
 • Wykonanie docieplenia kominów;
 • Remont zadaszenia nad wejściami do budynków.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku przeprowadzenia zamierzonych prac remontowych i modernizacyjnych uzyskano wartości wskaźników tj. :

 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: 239,09 Tony Ekwiwalentu CO2
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 105,83 MWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2 783,07 GJ/rok
 • Zmniejszenie emisji pyłów PM-10: 717,15 kg/rok

 Dane na podstawie raportu z efektów termomodernizacji opracowanego na potrzeby projektu z dnia 18 lipca 2019r.

 

Ponadto dzięki pracom termomodernizacyjnym uległy również poprawie walory estetyczne remontowanych budynków.

 Projekt zakończony w dniu 29 czerwca 2018r.

Stan na dzień 6.12.2019r.