Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II

Znak Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo promocyjne województwa podkarpackiego, Flaga Unia Europejska z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II
Nr projektu RPPK.03.02.00-18-0159/16-00

Oś priorytetowa III: Czysta energia
Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Urząd Miasta Rzeszowa

Koszt całkowity projektu: 2 079 425,43 zł*
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 250 581,58 zł*
Termin realizacji: 29 lipca 2016 r. – 31 lipca 2018 r.*

*stan na dzień 6.12.2019 r. (podane kwoty oraz termin realizacji zgodne z aneksem z dnia 8.12.2017r.)

Opis projektu:

Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynikła z niedostatecznej szczelności wielorodzinnych budynków mieszkalnych, na terenie Miasta Rzeszowa, która wpływa na duże straty ciepła oraz niską efektywność energetyczną. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, zwiększenie racjonalizacji zużycia energii a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i związków do środowiska.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację 3 budynków mieszkalnych znajdujących się w Rzeszowie przy ulicach: Okrzei 8, Siemiradzkiego 19 i 21 dla których zostały zrealizowane następujące działania:

  • Ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropu strychowego;
  • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych oraz starych okien w mieszkaniach;
  • Wymiana okienek strychowych i piwnicznych;
  • Modernizacja oświetlenia, instalacji eklektycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Efekty realizacji projektu:

W wyniku przeprowadzenia zamierzonych prac remontowych i modernizacyjnych uzyskano wartości wskaźników tj. :

  • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: 129,47 Tony ekwiwalentu CO2
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 5,13 MWh/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 230,70 GJ/rok
  • Zmniejszenie emisji pyłów PM-10: 338,75 kg/rok

 Dane na podstawie raportu z efektów termomodernizacji z dnia 20.08.2019r.

 Ponadto dzięki pracom termomodernizacyjnym uległy również poprawie walory estetyczne remontowanych budynków.